SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Communication in Organization - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Communication in Organization
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-CiO-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to develop students' verbal, nonverbal, visual and written communication skills. These skills will be useful in their future professional work, for example in cooperation between employees, with the supervisor, subordinates, during business negotiations.

Wymagania wstępne

Positive assessment in the subject of Basics of management.

Zakres tematyczny

Lecture: The importance of communication in the organization. One-way communication and bi-directional (two-way) communication. Components of communication in the organization. Verbal communication - advantages and disadvantages. Listening - the process and rules of listening. The types of non-verbal communication: proxemics, kinesics, vocalics (paralanguage).

Exercises: The importance of communication in the organization. One-way communication and bi-directional (two-way) communication. Components of communication in the organization. Verbal communication - advantages and disadvantages. Listening - the process and rules of listening. The types of non-verbal communication: proxemics, kinesics, vocalics (paralanguage). The differences in nonverbal communication among people from different nationalities (cultures).

 

Metody kształcenia

PowerPoint presentation, discussion, essay

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Final test covering the contents of lectures and exercises (open-ended questions). The student can get a total of 10 points, including: 3,0 from 6.0 points; 3,5  from 7.0 points; 4,0 from 8.0 points; 4,5  from 9.0 points and 5,0  from 9.5 points

Correctly made written works.

Literatura podstawowa

Antos, G. (2011). Handbook of interpersonal communication. The Hague, The Netherlands: Mouton De Gruyter.

Reynolds S., Valentine D., Munter M. M. (2011), Guide to Cross-Cultural Communications, 2/E, Prentice Hall.

Literatura uzupełniająca

Cooper P. J., Calloway-Thomas C., Simonds, C. J. (2007), Intercultural Communication: A Text with Readings, Pearson.

Holliday A., Hyde M., Kullman J. (2010), Intercultural Communication: An Advanced Resource Book for Students, Routledge.

Uwagi

Lecturer: h.bortnowska@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr inż. Hanna Bortnowska (ostatnia modyfikacja: 02-05-2019 09:32)