SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Competitiveness of Enterprises - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Competitiveness of Enterprises
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-CE-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide students with knowledge of the core subject, and in particular: developing the ability and competencies of understanding basic aspects of competitiveness, transferring the knowledge about the competitive environment of a company, transferring the knowledge about the opportunities of getting competitive advantage of enterprise using material and non-material resources. Additionally goal is to develop the students' ability to use their knowledge in a practical way.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Theoretical aspects of companies competitiveness. The role of entrepreneurship in getting a competitive position. The meaning of innovativeness in getting the competitive advantage. The influence of non-material resources (human and social capital) on building companies competitiveness. The role of Polish government on companies competitiveness. Situation in different countries taking into consideration companies competitiveness. Competitive position of Poland due to international rankings. Meaning of economic crisis on Polish company’s competitive position.

Metody kształcenia

Work from the source document, group work, problem-classical method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Students are obliged to obtain a assessment from the evaluation classes. Assessment is subject to the preparation and presentation of the paper with a set theme using multimedia techniques, 20-30 minutes of presentation time. After speaking the paper is discussed and is assessed student activity led discussion.
In addition, students will write a test. To get a positive grade, students must answer 60% of questions correctly. Written test is conducted on the basis of open-ended questions at the end of the course.

Literatura podstawowa

1. Increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises through the use of environmentally sound technologies : assessing the potential for the development of second-generation biofuels in the ESCWA region, New York 2009.
2. Impact of industrial policies on the competitiveness of small and medium-sized enterprises, New York 2007.

Literatura uzupełniająca

1. Development, Competitiveness and Practice of Economic Policy, Ed. E. Frejtag-Mika, PWE Warszawa 2008.
2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, PWE 2002.
3. Skawińska E., Cyrson E., Zalewski R. I., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wyd. PP, Poznań 2011.
4. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
5. Competitiveness Management, Ed. E. Skawińska, Poznan University of Technology, Poznań 2010.
6. Porter M., Przewaga konkurencyjna, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
7. Skawińska E., Zalewski R. I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacji regionów, Świat -Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
8. Nowe otwarcie na innowacje, red. R.I. Zalewski, PAN Poznań 2013
9. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek narodowych, PWE, Warszawa 2011.
10. The Perspectives of Polish Economy Management In Globalization Environment, Ed. E. Skawińska, Poznan University of Technology, Poznań 2009.
11. Strony internetowe: IMD, OECD, UE, Eurostat, GUS Polska.
12. Hołub-Iwan J., Perenc J., Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C. H. Beck, Warszawa 2011.
13. Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego Poznań 2011.

 

Uwagi

Lecturer: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 20:26)