SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Policy of Security - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Policy of Security
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-PS-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to get students familiar with the issues within the actors creating security nationally and internationally and to shape practical skills preparing for using the knowledge in the professional work.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Lecture:

Visions of international reality; conceptions and models of international security; methods and measures of policy of the state security; diplomacy; international cooperation; international economic relations and social relations.

Class:

The area of interest, range and determinants of policy of security in the world and within the European system of security; theoretical basis of the policy of security; doctrinal and institutional elements of state and non-state actors of international relations; global problems of the policy of security; guidelines of Polish policy of security; systems of collective security, community of security and alliances; policy of security of selected states; state policy towards threats of economic, social, ecological, information and energetic security; nations and religious groups as actors of international relations.

Metody kształcenia

Conventional lecture, source document work, group work, classic problem method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Learning outcomes will be verified by three methods: regular control over assigned tasks (presentation), periodical tests and conducting an exam from the lecture.

Lecture – written exam – a list of questions covering the lecture sent to students a month before the exam (K_W02, K_W03) ; open questions with point limits. Within the given questions students should answer 3 questions chosen by the lecturer. Point limits for particular grades for the exam: 1,55-1,85 points-3,0; 1,86-2,16 points-3,5; 2,17-2,47 points-4,0; 2,48-2,78 points-4,5; 2,79-3 points-5,0.

Class – positive grade from the presentation of the chosen subject of the class – students are given a list of the subjects discussed during the class, they choose the subject to prepare a presentation with help of accessible teaching tools (e.g. multimedia projector, projector) (K_U02, K_K02, K_K03); positive grade from the test – a list of questions covering the range of the class is sent to students a month before the test, open questions with point limits (K_W02, K_W03). Within the questions given, students should answer 3 questions chosen by the lecturer. Point limits for particular grades for the test: 1,55-1,85 points-3,0; 1,86-2,16 points-3,5; 2,17-2,47 points-4,0; 2,48-2,78 points-4,5; 2,79-3 points-5,0.

Literatura podstawowa

 1. Hans Joachim Morgenthau, Kenneth W. Thompson, Politics among nations: the struggle for power and peace, Knopf, 1985.
 2. Kenneth Neal Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis, Columbia University Press, 2001.
 3. Robert J. Art, Kenneth Neal Waltz, The Use of Force: Military Power and International Politics, Rowman & Littlefield, 2004.
 4. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, International Relations Theory: realism, pluralism, globalism, and beyond, Allyn and Bacon, 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Kuźniar (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2012
 2. Jemioła, Malak (red.) Bezpieczeństwo zewnętrzne RP, Warszawa 2002
 3. Haliżak, Kuźniar (red.) Stosunki międzynarodowe – geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006
 4. Ciupiński, Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa 2004
 5. Fehler, Współczesne problemy bezpieczeństwa
 6. Wojtaszczyk (red.) Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009
 7. Jakubczak, Flis (red.) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006
 8. Zawisza (red.) Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji, Fundacja Pro Pomerania, 2009
 9. Olszewski, Kapuśniak, Lizak (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Radom 2009

Uwagi

Lecturer: m.dalecka@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 11-05-2019 19:41)