SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Project Management in ICT and CCI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Project Management in ICT and CCI
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-PMaIC-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is familiar with project management models used in Information and Communication Technologies -oriented companies and Creative and Cultural Institutions /business.

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

The role of management and business models system in specific ICT/CCI ecosystems, classification of management models, typical functionalities of ERP systems, selection of a model for a specific enterprise. The execution of typical business processes in areas such as culture, design/production, media, and computer science and technology. Introduction to Software Engineering, Agile and SCRUM models, RUP, PRINCE

Metody kształcenia

Exercises: case study, multimedia presentation, project method, group work

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Credit of project refers to preparation of the "white paper" (business plan) related to different ICT/CCI business areas. Moreover, student should prepare written work with the presentation of her/his choices and tools chosen for performed activities. Student can get maximal 5 points for the above-mentioned works. The criteria for a grade: 0-5.0 points „2.0”, 5.1-6.0 points „3.0”, 6.1-7.0 points „3.5”, 7.1-8.0 points „4.0”, 8.1-9.0 points „4.5”, 9.1-10.0 points „5.0”.

Literatura podstawowa

1. Larman, C., Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide, Addison Wesley 2004.

2. Kroll, P., Kruchten, P., The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner’s Guide to the RUP. Boston, Addison Wesley 2003.

3. Afuah, A.  Business models: A strategic management approach. New York: Irwin/McGraw Hill 2004.

4. Stankiewicz J., Binek Z., Kotylak S., Przemysł Kreatywny, ekonomia na styku kultury i biznesu, Zielona Góra 2013

 

Literatura uzupełniająca

1. Combe C., Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam - Boston - Heidelberg - Londyn - Nowy Jork - Oxford – Paryż, 2006.

2. Hallam, J., The Social Media Manifesto, Palgrave Macmillan, London, 2012

Uwagi

Students work with case-study examples and also extensively use web-based resources.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 19:58)