SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Information Society - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Information Society
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-ISo-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the use of ICT technologies in business and institutions at national and international levels.  They will gain skills to  evaluate impact on the development of a global information society and the development of practical skills to use knowledge in professional work.

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

Definitions of the subject area. The concept of information and ICT systems. Development of the information society. Global information society. Determinants of the information society. Web- and e-business demographics, Internet and mobile technologies, m-business. Social networks, semantic networks. Information security and fake news as an asymmetrical threat. 

Metody kształcenia

Project: case study, multimedia presentation, project method, group work

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Credit of project refers to the use of ICT approach to prepare the document  evaluating  typical ICT systems related to different business areas. Moreover, student should prepare written work with the presentation of her/his choices and tools chosen for performed design activities. Student can get maximal 5 points for the above-mentioned works. The criteria for a grade: 0-5.0 points „2.0”, 5.1-6.0 points „3.0”, 6.1-7.0 points „3.5”, 7.1-8.0 points „4.0”, 8.1-9.0 points „4.5”, 9.1-10.0 points „5.0”.

Literatura podstawowa

1. Zott.C. The Business Model: Recent Developments and Future Research, Univ. of Pennsylvania, 2011

2. Castells H, Społeczeństwosieci. PWN, Warszawa 2008.

3. Turban E., Decision Support and Business Intelligence Systems (8th Ed). Pearson Education, 2008.

Literatura uzupełniająca

1. The Next Step: Exponential Life, BBVA , 2019

Uwagi

Students work with case-study examples and also extensively use web-based resources.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 19:36)