SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Game Theory - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Game Theory
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-GT-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Can structuralize the problem applying the method of the games theory, to recognize the type of the game and possible strategies of players  and to solve problems.

Wymagania wstępne

Basic knowing operations with matrix, basic knowing of excel program.

Zakres tematyczny

Introductory remarks. The origin of game theory. Strategic form game. Examples of games. Areas of application for game theory. Introduction to dominant strategies and Nash equilibrium. Weakly and strictly dominant strategies, iterative elimination of strictly dominant strategies. Formalizing a situation as a game in strategic form. Mixed strategies. Nash Equilibrium in mixed strategies. Domination by mixed strategy. Zero-sum games. Saddle point. Minimax and maximin - in pure and mixed strategies. Value of a zero-sum game. Finding minimax and maximin via a linear program and its dual counterpart. Calculation of an arbitration solution. Games against nature.

Metody kształcenia

lecture

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student receive four tasks: two theory problems, two excersises. Two task done well - mark 3, three task done well - mark 4, five tasks done well - mark 5.

Literatura podstawowa

Teacher prepares materials and exercises than gives students week before lecture.

https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/ebooks/GTE_sample.pdf

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 23:00)