SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Information Design - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Information Design
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-ID-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Information design is the skill and practice of preparing information so people can use it with efficiency and effectiveness. The main scope of the subject is to enhance understanding and practical use of  design oriented approach.

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

Definitions, Information flow, structure of information, metaphors of communication, human factors/human-computer interaction,  demography of information, business models. Design approach for information systems - process, targeting - determining the profile of the institution / user. Information structure, project management and documentation. Content Management Systems (CMS). Standards for the representation of complex data. Security and reliability of information.

Metody kształcenia

Project: case study, multimedia presentation, project method, group work.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Credit of project refers to the use of a design approach to prepare the information document (e.g. advertisement, user manual, visualization) related to different business areas. Moreover, student should prepare written work with the presentation of her/his choices and tools chosen for performed design activities. Student can get maximal 5 points for the above-mentioned works. The criteria for a grade: 0-5.0 points „2.0”, 5.1-6.0 points „3.0”, 6.1-7.0 points „3.5”, 7.1-8.0 points „4.0”, 8.1-9.0 points „4.5”, 9.1-10.0 points „5.0”.

Literatura podstawowa

1. Galitz W.O.  „ The Essential Guide to User Interface  Design”, Wiley 2007

2. Sikorski M. , „Interakcja człowiek-komputer”, PJWSTK 2011

3. Per Mollerup, Data Design: Visualising quantities, locations, connections, Bloomsbury Academic, 2015

Literatura uzupełniająca

1. Kasperski M., Boguska-Torbicz A. „Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce” Helion 2008

Uwagi

Students work with case-study examples and also extensively use web-based resources.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 19:08)