SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fluid Mechanics I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fluid Mechanics I
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-08_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the methodology of solving technical problems on the basis of the law of fluid mechanics and knowledge and ability to solve simple problems of flow occurring in mechanical engineering.

Wymagania wstępne

Knowledge Mathematics I

Zakres tematyczny

Course contents:

Introduction. Division of fluids. Fundamental definitions for gases and liquids. Model of a fluid, fluid element definition. Physical properties of fluids. Fluid statics. Fluid pressure on a curved wall. Swimming and stability of floating bodies. Archimedes' principle. Stability of fully immersed body in a liquid. Stability of bodies floating on a free surface. Kinematics of fluids. Definition of fields, types of fields, operators of the field. Elements of tensor calculus. Differential equation of a fluid element thorium. Acceleration of a fluid element. Differential equation of a line current fluid element. Analytical methods for the study of fluid motion: method of Lagrange, Euler's method. Cauchy’s and Helmholtz’s theorem – deformation of the fluid element. Fluid dynamics. The principle of conservation of mass – continuity equation. The principle of conservation of momentum - momentum equation. The principle of conservation of moment of momentum – moment of momentum equation. The principle of conservation of energy – the energy equation. Constitutive equations. Closed system of equations describing the motion of viscous and heat conducting fluid. Navier and Stokes equation. General properties of inviscid fluid motion and non-conductive heat. Two general integrals of the Euler equation. Bernoulli's equation. Flat potential fluid motion. The function of current, velocity potential. Rotational motion of the fluid. Simplified forms of Navier and Stokes equation. Special integrals of Navier and Stokes equations. The theory of similarity of flow phenomena; criteria of similarity. Turbulent flows. The theory of a boundary layer. Fluid flow in closed channels. Bernoulli's equation for real flows. Coefficient of linear losses and coefficient of local losses. Fluid flow in open channels. Elements of the theory of rotating machinery. Elements of fluid dynamics. Elements of a perfect gas dynamics.

CLASS

Solving classes based on lectures and source materials

Laboratory topics:

The test a liquid outflow from the tank.

Measurement of a coefficient of linear losses..

Calibration of the Poncelet vessel.

Study of the characteristics of a pump.

Course of energy lines and pressure lines along the pipeline.

The free surface of a liquid in a vessel rotating about a vertical axis..

Determination of the critical Reynolds number,

Correction exercises, tests.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Solving classes. Working with the book. Group work in laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

positive evaluation of the test

Class

positive evaluation of the test

Laboratory

received positive ratings of reports carried out laboratory

 

Evaluation of the course is getting positive ratings from all forms: Lecture, Class, Laboratory

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

1.     Walicki A., Walicki E., Ratajczak M., Mechanika Płynów. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. 2002, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2.     Walicki A., Walicki E., Ratajczak M., Mechanika Płynów. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. 2003, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

3.     Bukowski J., Kijkowski P., Kurs mechaniki płynów, PWN, Warszawa 1980,

4.     Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów PWN, Warszawa 1989,

5.     Prosnak W.J., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970,

6.     Kazimierski Z., Orzechowski Z., Mechanika płynów, Politechnika Łódzka, Łódź 1993.

7.     Rumianowski A., Zbiór zadań z mechaniki płynów nieściśliwych z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 1978,

8.     Gołębiewski C., Łuczywek E., Walicki E., Zbiór zadań z mechaniki płynów, PWN, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca

1. White Frank M., Fluid Mechanics, University of Rhode Island, WCB McGraw-Hill

2. Nakayama Y., Introduction to Fluid Mechanics, Butterworth Heinemann

3. Krause E., Fluid Mechanics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

4. Kundu P.K.,  Cohen I.M., Fluid Mechanics, Academic Press is an imprint of Elsevier

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 09:33)