SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Quality Engineering - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Quality Engineering
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-16_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To acquaint students with the basic terms in the field of quality assurance and quality management. Knowledge of methods and the evaluation procedures of the quality evaluation of products, services and activities. Understanding the basic concepts of quality management. Acquaint with the ISO9OOO quality standards, industry standards. Discussion of basic procedures for implementing and maintaining quality management systems.

Wymagania wstępne

Mathematics, Metrology, Elements of statistics, the ability to use fundamental IT-tools

Zakres tematyczny

Lecture content.

The concept of quality and its definitions. Fundamental factors affecting the quality of production processes. Aspects and criteria for evaluation of the quality. The concept of quality and its definitions. Fundamental factors affecting the process and quality of production processes. Aspects and criteria for evaluation of the quality. Reliability, reliability functions. Quality systems according to the ISO series of standards, ISO 9000: basics and terminology. Quality management according to the DIN EN ISO 9001. The quality system documents. The implementation of quality management systems. Quality of processes, quality of work, quality of products quality of service. TQM - Total Quality Management objectives, concept and implementation. Six sigma - quality management by measurement of efficiency. The basic principles of Six Sigma, the implementation of the system, the use of statistical methods. Selected quality management tools.

Laboratory content:

Evaluation of the quality of the selected product. Determination of the reliability function for selected devices. Mapping process flow for a given production task. Elements of QMS documentation in accordance with DIN EN ISO 9001 - discussion, comparative assessment. The use of selected quality management tools. Six sigma - determining of the Six Sigma quality  measure for specific products/processes. Statistical Measures of Quality in the Six Sigma, setting short-term and long-term capability of the process.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Working with the books and journals.

Individual and group work in laboratory classes. Presentation of solutions, discussion of the obtained solutions.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Assessment of of the course is determined on the basis of ratings for audit work (weight = 0.4) and test (weight = 0.6).

Assessment of the laboratory is based on: the laboratory exercises and reports/programs resulting from the execution of all exercises to be exercised.

To get a credit the student has to receive all passing grades.

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

  1. Hamrol Adam, Mantura Władysław: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  2. Hamrol Adam: Zapewnianie jakości w procesach wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1995
  3. Praca zbiorowa, red. Tabor Adam, Zając Andrzej, Rączka Marek: Zarządzanie jakością Tom I – Jakość i systemy zapewnienia jakości, Tom II –Jakość w procesach wytwarzania – podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.  Kraków 2000
  4. M. Urbaniak: Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2004,
  5. M. Urbaniak: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  6. Normy ISO serii 9000,

Literatura uzupełniająca

Miesięczniki:

  1. Problemy Jakości,
  2. Normalizacja

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 14:33)