SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer Graphics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer Graphics
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-33_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To make students aware of contemporary computer graphics (CG) technology, including the CG applications and SDKs. Understanding of CG related terminology and basic functionalities of CG systems.

Wymagania wstępne

Introduction to computer science

Zakres tematyczny

Human factors. Visual perception. Creator and consumer of computer graphics content, CG models.     

Introduction to computer graphics technologies. Input/Output devices. Color models. Digital images. Sample CG applications in education, entertainment, architecture, science and human care. Scientific visualization.

Raster graphics. Digital raster images. Preparation of raster images. Desk-Top Publishing and pre-press. Processing raster images.

Fractals in computer graphics, theory and applications.

Vector graphics. Computer graphics and vector models. Interpolation and interpolators. Hierarchical structure of graphics objects. Graphics rendering pipeline. 3D scene construction algorithms. Computer Aided Design. Manipulation of 3D vector objects, 3D scene representation, shading and shadows.

Photo-realistic techniques. Ray Tracing and Radiosity, Environmental Mapping and Image-Based Rendering. Stereoscopic rendering.

Review of available software tools for computer graphics.

Metody kształcenia

Laboratory tasks are meant to be solved in a given time. All tasks cover design, creative use of digital media within the CG environments including CG applications and SDKs. Lecture is generally based on the given references, but it includes the most recent information form conferences and events related to CG.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – classification based upon positive mark obtained during colloqium or exam in form suggested by the teacher.

Lab - classification based upon positive marks obtained during the course. Final mark is a weighted sum of all marks obtained for the given lab tasks.

Literatura podstawowa

1.       Hearn. D, Baker D.: Computer Graphics- C version, Prentice Hall, 1997

2.       Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006  (in Polish)

Literatura uzupełniająca

1.      Tomaszewska-Adamerek A., Zimek R.: ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Helion, 2007 (in Polish)

2.      Preparata P., Shamos N.: Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion, 2003 (in Polish)

3.      Flemming B., Dobbs D.: Animacja cyfrowych twarzy, Helion, 2002 (in Polish)

Uwagi

Students uses at labs supplementary materials obtained from the teacher and from the internet resources .


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 13:11)