SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Test Methods for Biomaterials - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Test Methods for Biomaterials
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-38_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Projekt 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire skills and competencies in the practical use of chemical and electrochemical methods of surface layer formation and instrumental testing methods of their properties and degradation in tissue environment.

Wymagania wstępne

Knowledge of chemistry, electrochemistry and biomaterials.

Zakres tematyczny

Lecture and Laboratory: Electrochemical testing methods, formation conditions and properties of surface layer and degradation of biomaterials (corrosion testing of implants, electropolishing, passivation, anodizing, formation of nanostructured layers). Methods of microstructural examinations (optical, scanning electron SEM and transmission TEM microscopy, X-ray diffraction XRD). Properties of biomaterial/tissue interface (hydrophilic-hydrophobic properties, zeta potential, photoelectron spectroscopy: XPS, SIMS, atomic force microscopy – AFM, tunneling microscopy, infrared spectroscopy FTIR-ATR), testing of biomaterials in simulated biological environment, chemical investigation of extracts, degradation in vitro and in vivo tests. Procedures and standards of biomaterials engineering

Metody kształcenia

Conventional lectures with audiovisual aids. Working with professional literature. Individual and team work on laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The written exam A passing grade in the lecture part of the course is determined by written responses to questions about the theoretical aspects of the subject.

Project: Grade Grade based on accuracy of selection techniques and methods the student uses and the quality of the project.

Literatura podstawowa

1. Z. Galus „Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej”, PWN Warszawa 1977.

2. J. Koryta, J. Dvorak, V. Bohackowa, „Elektrochemia”, PWN, Warszawa 1980.

3. A.J.Bard, L.R. Faulkner, „Electrochemical Methods”, Wiley, New York 1980 (or later editions).

4. L. Dobrzański, A. Hajduczek, Mikroskopia optyczna i elektronowa, WNT, 1987.

5. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, 1993.

6. J. Przedmojski, Rentgenowskie metody badawcze w inżynierii materiałowej, WNT 1990.

7. Z. Bojarski, E. Łągiewka, Rentgenowska analiza strukturalna, PWN 1988, Wyd.

8. Joseph Wang, „Analytical Electrochemistry” 1994 VCH Publisher, Inc, New York, Cambridge.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 13-05-2019 08:30)