SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sensors and Non-Electrical Quantities Measurement - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sensors and Non-Electrical Quantities Measurement
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-42_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
 • dr inż. Mariusz Krajewski
 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is acquisition knowledge and competences in practical use and exploitation of sensors and to measure non-electrical quantities in biomedical engineering.

Wymagania wstępne

Basics: electrotechnics, electronics, physics, biology, biochemistry, metrology.

Zakres tematyczny

Course includes:

Lectures: Introduction to measurements of non-electric quantities. Examples of non-electrical sensors in medicine. Energy transfer in sensors. Static and dynamic properties of sensors. Intelligent sensors. Sensor networks. Temperature measurements. Measurements of selected mechanical values. Tensometric sensors of strength and pressure in medicine. Flow and vibration measurements and their examples in medicine. Magnetic field in medicine. Sound sensors. Microphone and their examples in medicine. Photo electric sensors. Semiconductor light sources. Semiconductor light sensors. Photo electric sensors in oximetry. Measurements of selected physical values. Humidity measurements. Density measurements. Viscosity measurements. Measurements of hydrogen ions concentration (pH). Absorption spectrometry, mass spectrometry, surface absorption. Liquid and gas chromatography. Basics of polarography and voltametry. Characteristics of selected polarography techniques. Introduction to biosensors. Medical and non-medical applications. Transmitter systems. Immunosensors. Biopotentials, microelectrodes, electrical phenomena of electrode-tissue interaction. Biomolecules and analytes, proteins, antibodies and nucleic acids, biomolecules immobilization, receptors and cells biosensors. Materials and preparation techniques. Electrochemical biosensors. Redox enzymes and mediators first, second and third generation. Cyclic voltametry, amperometry, potentiometry. Lab-on-a-chip, dry biotests, bioreactors, non-medical biosensors applications (in environmental protection, food industry). Developments in biosensors (implanted, miniaturized)

Laboratory: Extensometers and linear shift sensors. Temperature sensors. Magnetic field sensors. Pressure and humidity sensors. Analog- to- digital transducers. Viscosity measurements. Electrochemical measurements- volt amperometry. Ions concentration measurements due to different ions selected electrodes. Conductivity measurements. Spectrophotometry measurements.

Metody kształcenia

Lecture: Audiovisual lectures, literature analysis

Laboratory: Practical exercises (individual or in student group)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lectures: Grade

Laboratoru: Grade

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

 1. Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 2. Piotrowski J. (red.): Pomiary czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego. WNT, Warszawa 2009
 3. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2008.
 4. Torbicz W. i inni: Biopomiary, t.2 serii Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna pod red. Macieja Nałęcza. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001.
 5. Bharat Bhushan (ed.), Springer handbook of nanotechnology, Springer - Verlag, 2004.
 6. Brzózka Z. (red.), Miniaturyzacja w analityce, OWPW, W-wa, 2005.
 7. Brzózka Z., Sensory chemiczne, OWPW, W-wa, 1999.
 8. Brzózka Z. (red.), Mikrobioanalityka, OWPW, W-wa, 2009.
 9. Chmiel A. Biotechnologia, PWN, W-wa, 1994.

10. Chwojnowski A., Sucha chemia, W-wa, Exit, 2003.

11. E. Hall, Biosensors, Open University Press, Biotechnology Series, Milton Keynes, 1991.

12. C. Kumar, Nanomaterials for Biosensors, Viley-VCH, 2007.

13. Sensors in medicine and health care / ed. by P. Ake Oberg, T. Togawa, F. A. Spelman.

14. MEMS/NEMS : handbook techniques and applications. Vol. 5, Medical applications and MOEMS / edited by Cornelius T. Leondes.

15. Nanoscale technology in biological systems / ed. by Ralph. S. Greco, Fritz B. Prinz, R. Lane Smith.

16. Kulka Z., Libura A., Nadachowski M.: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKiŁ Warszawa 1987.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 13:15)