SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integrated Management Systems in Organizations - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integrated Management Systems in Organizations
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-48_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to familiarize students with basic issues related to systems for managing the organization's resources, inventory management, production capacity management, customer relations, information management systems for knowledge management in the organization, information systems for managing the company's health and safety. Perform complex planning and simulation operations with optimization of supply chain management and production, procurement and human resources management in the enterprise.

Wymagania wstępne

Basic knowledge about business management. The ability to create presentations in Power Point

Zakres tematyczny

1. ERP systems - organization resource management.

2. MRP Systems - Inventory Management.

3. MRP II systems - management of production capacity.

4. CRM systems - customer relationship management.

5. Information systems for knowledge management in an organization.

6. Information systems for the management of occupational health and safety in the enterprise.

7. APS systems - performing complex planning and simulation operations with optimization.

8. SCM Systems - Supply Chain Management.

9. MES systems - production realization systems.

10. OMS systems - order management system.

11. Human resources management in the enterprise (human resources management, purpose, benefits).

12. Strategies in the company's business.

Metody kształcenia

Working with a printed source, didactic discussion

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Grading classes is based on the assessed presentation. Finally, there is a written test. The final grade is determined on the basis of the mean of the scores from the classes and the colloquium, with the same weight, provided both positive grades are obtained.

Literatura podstawowa

1. Lech Przemysław – Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Warszawa 2003.
2. Zalewski Wojciech - Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach, Politechnika Białostocka, 
3. Suchocka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie – komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy, CIOB-BP, Warszawa, 2000. 
Praca zbiorowa, Ocena Ryzyka Zawodowego, Wykorzystanie programu STER, CIOPBP, Warszawa, 2008. 
4. Joanna Ejdys, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz-Sas, ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012
5. Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka, Jerzy Kisielnicki, Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń.Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa, 2012

Literatura uzupełniająca

1. NIZIŃSKI Stanisław, ŻÓŁTOWSKI Bogdan, INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, OLSZTYN – BYDGOSZCZ - 2001r.
2.  Adriana Kaszuba-Perz, Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji, Zakład Finansów i Bankowości Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 09:49)