SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Silniki lotnicze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Silniki lotnicze
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-07_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Mechanika lotnicza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z silnikami lotniczymi.
 • podstawowe parametry silnika tłokowego z zapłonem iskrowym, obieg bez strat.
 • Zapoznanie z charakterystykami, schematami, obiegami i parametrami silników tłokowych.
 • Budowa i zasada działania podstawowych typów silników lotniczych, charakterystyki (obrotowe, wysokościowe, prędkościowe)

Wymagania wstępne

1. Mechanika ogólna – wiedza w zakresie znajomości kinematyki i dynamiki układów materialnych.
2. Termodynamika - wiedza w zakresie przemian gazowych i silnikowych obiegów termodynamicznych.
3. PKM - znajomość budowy typowych podzespołów maszyn.

4. Rysunek maszynowy - umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   L. godz.
st. Stac.
L. godz.
st. Niestac.
W1 Budowa i zasada działania silników tłokowych, silniki dwusuwowe, czterosuwowe. Silniki ZI (Otto) Silniki ZS (Diesel).      2   0
W2 Budowa i zasada działania silników tłokowych. Analiza przykładowych konstrukcji.     2   0
W3 Obiegi termodynamiczne, sprawność mechaniczna, cieplna i objętościowa silnika.     2   0
W4 Charakterystyki eksploatacyjne  silników tłokowych     2   0
W5 Parametry eksploatacyjne silników tłokowych: Stopień sprężania, objętość skokowa cylindra, konfiguracje silników, kąt wyprzedzenia zapłonu, wtrysku, kolejność zapłonu w cylindrach.     2   0
W6 Czynniki wpływające na moc silnika, mieszanki paliwowe, mieszanki niskokaloryczne, kąt wyprzedzenia zapłonu, zapłon przedwczesny.     2   0
W7 Podstawowe podzespoły silnika: skrzynia korbowa,  miska olejowa,wał korbowy, wał krzywkowy, zespoły cylindra i tłoka, mechanizm zaworów,  pręty łączące, przewody wlotowe rozgałęzione, kolektory wydechowe.      2   0
W8 Doładowanie i turbodoładowanie silników. Zasady i cele doładowania i jego wpływ na parametry pracy silnika. Konstrukcja i działanie systemu doładowania i turbodoładowania. Terminologia, systemy kontroli i ochronny.     2   0
W9 Systemy paliwowe silnika. Gaźniki, rodzaje, konstrukcja, zasady działania.  Problemy eksploatacyjne, oblodzenie i ogrzewanie.     2   0
W10 Systemy paliwowe silnika. Systemy wtrysku paliwa, rodzaje, konstrukcja zasady działania. Problemy eksploatacyjne, oblodzenie i ogrzewanie.     2   0
W11 Układ startowy i zapłonowy. System startu i system ogrzewania wstępnego. Iskrowniki, rodzaje i zasady działania. Przewody zapłonowe, świece zapłonowe. Systemy niskiego i wysokiego napięcia     2   0
W12 Układ chłodzenia silnika. Konstrukcja i działanie. Zmienny system nawiewu. Ukałdy chłodzenia silnika, chłodzenie powietrzem i cieczą.     2   0
W13 Układ ssania. Układ wydechowy. Konstrukcja i działanie.      2   0
W14 Systemy smarowania. Działanie i budowa.      2   0
W15 Silnikowe systemy wskazań. Prędkość obrotów silnika, temperatura głowicy silnika, temperatura chłodziwa, ciśnienie i temperatura oleju, temperatura gazów spalinowych, ciśnienie i przepływ paliwa, ciśnienie doładowania.      2   0
    Suma:   30   0

 

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   L. godz.
st. Stac.
L. godz.
st. Niestac.
L1 Demontarz silnika ZI     2   0
L2 Demontarz/montarz silnika ZI     2   0
L3 Montarz silnika ZI     2   0
L4 Budowa silnika ZS     2   0
L5 Budowa silnika turbinowego      2   0
L6 Silniki odrzutowe      2   0
L7 Układ tłokowo-korbowy. Podstawy diagnostyki. Pomiar ciśnienia sprężania.      2   0
L8 Budowa gaźnika lotniczego. Badanie podstawowych parametrów gaźnika     2   0
L9 Budowa układu wtryskowego silników ZI     2   0
L10 Budowa systemu doładowania i turbodoładowania     2   0
L11 Układ zapłonowy silnika. Analiza budowy i działania. Podstawy diagnostyki.     2   0
L12 Układ chłodzenia silnika, układy wydechowy i ssania. Analiza budowy i działania.       2   0
L13 Układ smarowania silnik, układy wydechowy i ssania. Analiza budowy i działania. Pomiar  ciśnienia oleju.      2   0
L14 Zajęcia odróbcze     2   0
L15 Zaliczenie przedmiotu     2   0
    Suma:   30   0

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z prezentacją, wykład konwersatoryjny, laboratoria

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Laboratorium

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych zadań laboratoryjnych a ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen (w tym także ocen niedostatecznych)

Ocena końcowa

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z wykładu i zajęć laboratoryjnych. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. T.Gajewski, A.Lesikiewicz, R.Szymanik: Przepływowe silniki odrzutowe. WNT Warszawa 1973
 2. E.Cichosz: Charakterystyki i zastosowania napędów lotniczych, WKiŁ, Warszawa 1981
 3. Szczeciński S. Lotnicze Silniki Tłokowe, WKIŁ, Warszawa 1984
 4. Szczeciński S. Turbinowe Silniki śmigłowe i śmigłowcowe, WKiŁ, Warszawa 1984 I. Abbot, A. Von Doenhoff: „Theory of Wing Sections“ Dover Publishers, New York, 1959

Literatura uzupełniająca

 1. Jędrzejowski J. Obliczanie tłokowego silnika spalinowego, WNT Warszawa 1984
 2. Wajand J . : Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-05-2021 10:50)