SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie i procedury napraw samolotów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie i procedury napraw samolotów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-16_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Mechanika lotnicza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami i procedurami napraw podstawowych zespołów i podzespołów samolotów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Materiałoznawstwo lotnicze, Podstawy konstrukcji maszyn, Silniki lotnicze, Budowa samolotów

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Charakterystyka prac obsługowo-naprawczych.     2    
W2 Technologie napraw zespołów i podzespołów samolotów w kontekście stosowanych w lotnictwie procedur.     3    
W3 Technologie napraw metodami obróbki mechanicznej i metodami spawalniczymi.     2    
W4 Technologie napraw części z kompozytów polimerowo-włóknistych, drewnianych i płóciennych.     4    
W5 Weryfikacja i naprawa silnika tłokowego - kadłub, elementy układu korbowo-tłokowego, głowica i grupa zaworowa.     4    
W6 Weryfikacja i naprawa silnika tłokowego - osprzęt.     2    
W7 Weryfikacja i naprawa pozostałych elementów: przekładni i śmigła.     2    
W8 Weryfikacja i naprawa kadłuba i podwozia samolotu.     3    
W9 Weryfikacja i naprawa układu sterowania samolotu.     2    
W10 Weryfikacja i naprawa poszycia metalowego, kompozytowego, drewnianego, itp. samolotu.     2    
W11 Weryfikacja i naprawa przyrządów pokładowych i silnika, radiowo-nawigacyjnych i wyposażenia elektrycznego.     4    
W12 Egzamin na podstawie testu lub pracy pisemnej.          
    Suma:   30   0
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, warunki zaliczenia przedmiotu, zasady bhp i ppoż., zapoznanie się ze stanowiskami pracy i obiektami napraw.     2    
L2 Procedury i obsługi techniczne obiektów obsługiwanych na zajęciach.     1    
L3 Techniki demontażu, badania, napraw i montażu części i podzespołów silnika tłokowego.     2    
L4 Diagnostyka i wymiana niesprawnych części głównych silnika.     2    
L5 Obsługi układu olejowego, smarowania i chłodzenia silnika.     3    
L6 Obsługi układu elektrycznego i skrzynki napędu silnika.     2    
L7 Obsługa, sterowanie, synchronizacja i przechowywanie śmigła.     2    
L8 Obsługa ramy mocowania silnika i ściany ognioodpornej.     2    
L9 Diagnostyka, obsługa i naprawa poszycia metalowego, kompozytowego, itp. elementów konstrukcji samolotu.     3    
L10 Diagnostyka, obsługa i naprawa podwozia i kadłuba samolotu.     2    
L11 Diagnostyka, obsługa i naprawa układów sterowania samolotu.     2    
L12 Diagnostyka, obsługa i naprawa układów elektrycznuch, radiowo-nawigacyjnych, itp.     2    
L13 Diagnostyka, obsługa wyposażenia dodatkowego samolotów.     1    
L14 Termin odróbczy I, II, III (silnik, płatowiec, wyposażenie elektryczne i radiowe).     3    
L15 Zaliczenie na ocenę     1    
    Suma:   30   0

 

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; laboratorium - praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z egzaminu (51 %) i oceny z laboratorium (49 %).

Literatura podstawowa

 1. Cichosz E. - Lotnicze zespoły napędowe. Charakterystyka i zastosowania napędów. WKiŁ, Warszawa 1980.
 2. Danilecki S. - Eksploatowanie samolotów. OW PW, Wrocław 2004.
 3. Dzierżanowski P. i in. - Napędy lotnicze. Turbinowe silniki śmigłowe i śmigłowcowe. WKiŁ, Warszawa 1985.
 4. Lewitowicz J., Żyluk A. - Techniczna eksploatacja statków powietrznych. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2009.
 5. Jancelewicz B. - Podstawy konstrukcji lotniczych z kompozytów polimerowych. Wyd. ITWL, Warszawa 2000.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Adamiec P. i in. - Technologia napraw pojazdów samochodowych. Wyd. PŚ, Gliwice 2002.
 2. Boczkowska A. i in. - Kompozyty. Wyd. II. OW PW, Warszawa 2000.
 3. Bukowski J., Łucjanek W. - Napęd śmigłowy. Teoria i konstrukcja, Wyd. MON, Warszawa 1986.
 4. Cymerkiewicz R.- Budowa samolotów. WKŁ, Warszawa 1982.
 5. Lewitowicz J. - Systemy eksploatacji statków powietrznych. Wyd. ITWL, Warszawa 2006.
 6. Tomaszek H., Żurek J., Jasztal M. - Prognozowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu lotów statków powietrznych. Wyd. NITE, Warszawa 2008.
 7. Zieleziński J. - Budowa płatowców. WKiŁ, Warszawa 1974.
 8. Książki z serii obsługa, eksploatacja i naprawa samolotów.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 13:59)