SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Project management and innovations - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Project management and innovations
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-05_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquisition of skills and competences in project management, in particular in  innovative project management. Acquisition of knowledge on the nature, role and place of innovation in the processes of development. Understanding of the economic content of innovation and incentive programs for the growth of creativity. Understanding national and European pro-innovation infrastructure, programs and strategies. 

Wymagania wstępne

Microekonomics, Marketing Essentials

Zakres tematyczny

Content of lectures: Project management in a general approach. Schedule and budget of a project . Managing the project team. Directions of development of the concept of project management and management through projects. Innovations. The economic content of innovation. Innovation, creativity and competitiveness. Innovation processes in enterprises. Man and organization in the innovation process - management culture, virtual organizations.The policy and strategy of business development management in terms of products and services, processes, infrastructure, environment, etc. The role of information technology in innovation. Formation and funding for innovative projects. Regional innovation strategies. The activities of regional institutions in terms of stimulating innovation processes. EU programs for innovation. Innovation strategies of Polish companies - an analysis based on case studies.

Project: Regional innovation strategies. The activities of regional institutions in terms of stimulating innovation processes. EU programs for innovation. Innovation strategies of Polish companies - an analysis based on case studies.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Project – individual work, group work, based on literature and the lecture notes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit

The assessment is issued based on a written test covering the verification of the knowledge of basic problems.

Project: graded credit

The assessment is determined on the basis of the component evaluating skills related to the implementation of  project tasks, the prepared report and a component for the student's "defence" of the report.

Literatura podstawowa

  1. Aaron J. Shenhar, Toward a typological theory of project management, Elsevier, 1996.
  2. Garold D. Oberlender, Project management for Engineering and construction. McGraw Hill International edition, 2018.

Literatura uzupełniająca

  1. Project Management Innovations, A Quarterly Publication of the Project Management Institute’s New Product Development Specific Interest Group

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Wojciech Babirecki (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 18:08)