SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelling and simulation of production processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelling and simulation of production processes
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-ANG-D-16_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

This is the transfer of basic knowledge and the acquisition of skills and competences in modelling and in the simulation of production processes; these will be used in further education and will be most useful in future, professional work.

Wymagania wstępne

Probability calculus, the basis of Computer Science, the organisation of production systems.

Zakres tematyczny

Lecture

Basic issues concerning conventional and flexible production systems. Model, modelling and simulation, simulation tools - a review. Mathematical programming issues in modelling. Methods for describing discrete processes. The theory of ‘mass handling’: single-and multi-channel systems; queue-free systems with queues; application intensity depending on the status of the system; optimisation in queue systems, the ‘Monte-Carlo’ method. Petri networks: action networks; position/transit networks; a formal description of networks; graph of reachable states; invariants; network viability and blocking; coloured networks; applications.

Laboratory

The real process versus the conceptual model. Linear discreet optimisation (integer) and zero-one programming methods for modelling production processes. ‘Queue system’ methods in modelling. Simulation of production processes, using queue networks. The ‘Monte-Carlo’ method and the generation of pseudo-random numbers. Simulation of simple and complex processes using Petri networks.

Metody kształcenia

Lecture: a conventional lecture.

Laboratory: Laboratory work using available computer programmes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit. The rating is issued based on a written exam covering the verification of the knowledge of the issues from the curriculum.

Laboratory: graded credit. The rating is determined based on the evaluation of skills related to the performance of laboratory tasks.

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual types of classes.

Literatura podstawowa

  1. Chung C.A.: Simulation modeling handbook : a practical approach, CRC Press, 2004.
  2. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGrawHill, 2015.
  3. Thomopoulos N.T.: Fundamentals of Queuing Systems, Springer, New York, 2012.
  4. Zhou M.C., Venkatesh K. Modeling, simulation and control of flexible manufacturing systems: a Petri net approach. World Scientific, 1999.
  5. Electronic help of programs

Literatura uzupełniająca

  1. Barczyk J., Automatyzacja systemów dyskretnych, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
  2. Sawik T. Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych WNT Warszawa, 1992
  3. Morrison F., Sztuka modelowania układów dynamicznych: deterministycznych, chaotycznych, stochastycznych, WNT, Warszawa 1996.
  4. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGrawHill.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 15:07)