SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Re-structuring of production processes and services - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Re-structuring of production processes and services
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-ANG-D-22_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The acquisition of skills and competences in designing new production and service processes, as well as re-structuring existing ones. Mastering change management techniques.

Wymagania wstępne

Basics of economics, Basics of management, Organisation of production systems, Modelling and simulation of production processes.

Zakres tematyczny

Lecture

Adjusting the organisational structure to the system and process management. The rôle and place of innovation in the organisational structure. Process restructuring management. Basics of designing new production and service processes. Value analysis in the restructuring of production and service processes. Re-engineering. Lean manufacturing. “Just-in-time”. Kaizen's philosophy in economic processes. Target costing (target costs). Outsourcing, insourcing and franchising. Benchmarking and economic intelligence in shaping production and service processes.

Project

Business system and process analysis. Re-engineering. Improving the organisational structure. Design, network, virtual and other structures. Competition and co-operation - outsourcing, insourcing, world-sourcing. Strategic alliances. Lean manufacturing. Kaizen's philosophy.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Project - individual and group work of students using the literature and notes from lectures, round table discussion and exchange of ideas.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Grading, on the basis of a written test, covering verification of the basic knowledge.

Project: Grading is based on the skills assessment component, related to the implementation of project tasks and the preparation of the report and the component for their "defence" by the student.

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual classes.

Literatura podstawowa

  1. Durlik I.; Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka., A. Wyd. Placet, Warszawa, 1998.
  2. Kwieciński M.; Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa, 1999.
  3. Borowiecki B., Romanowska M.; Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2001.
  4. Dowżycki A., Sobolewski H. Tłuchowski W.; Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, : Wydawnictwo A. E., Poznań, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. red. Lachiewicz S.; Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 12:46)