SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Quality control - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Quality control
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-ANG-D-15_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Gaining extended knowledge about statistical quality control methods, in the course of production and acceptance testing, development of skills to evaluate and supervise measurement systems for the needs of SPC.

Wymagania wstępne

Quality and safety management, mathematical statistics, fundamentals of metrology

Zakres tematyczny

Lecture:

Modifications of classic control charts. Data transformations for control cards for short series. Multi-source cards. Multi-dimensional cards (T2 Hotteling, MEWMA, multi-dimensional CUSUM cards).  Adaptation cards. Cards for distributions other than the normal.

Reception control plans. Statistical quality control in acceptance tests. Reception plans, according to the alternative assessment and numerical properties. Single-stage and multi-stage plans, sequential plans.

Analysis of the stability and capacity of measurement systems for the needs of SPC. Requirements for measuring systems. Procedures for analysing the capacity of measurement systems. Calculation of Cg, Cgk. Analysis of the repeatability and reproducibility of measurements.

Project:

Design tasks are carried out using the STATISTICA software package. The measurement data and random data, provided by the operator, are used to solve problems in the field of stability analysis and the ability to measure processes and systems as well as acceptance assessment.

Metody kształcenia

Lecture: a conventional lecture

Project: a project implemented in groups or individually

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: passing the exam

Project: passing the project

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual classes.

Literatura podstawowa

  1. Montgomery D.C.,  Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York,  2009
  2. Mitra A., Fundamentals of quality control and improvement, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey,  2008
  3. Oakland J. S.,  Statistical Process Control, Butterworth-Heinemann, 2007

Literatura uzupełniająca

  1. Tapiero C. S., The Management of Quality and its Control, Springer, 1996
  2. Wheeler D. J., Understanding Statistical Process Control,SPC Press, Knoxville, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Pająk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 11:44)