SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Design of experiments - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Design of experiments
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-ANG-D-16_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Knowledge of issues related to the planning of experiments, developing the ability to analyse the results of measurements, using statistical methods of analysis.

Wymagania wstępne

a course in mathematical statistics

Zakres tematyczny

Lecture:

Theoretical basis of experimental research - theory of the experiment. Identification and formulation of the problem. Selection of values ​​characterising the object of the research. Determination of the research objective: determination of the object's function, verification of the significance of the influence of the input quantities on the output quantities. Determination of the test method: selection of the plan of the experiment, determination of the number of experiments and the number of repetitions.

Randomised plans: a complete, randomised block plan, the 'Graeco-Latin square' plan, and definite plans: total and fractional, two-level, three-level and multi-level.

Analysis of the results of measurements, statistical methods. Assessment of the significance of influence in simple comparative experiments - verification of statistical hypotheses, in single and multi-factorial experiments - analysis of variance. Approximation of the object's function and verification of the adequacy of the object's function and assessment of the significance of its parameters - regression analysis.

Project:

Design tasks are carried out using the STATISTICA software package. The measurement data and random data, provided by the operator, are used to solve problems in the field of analysis and the evaluation of samples, verification of statistical hypotheses, as well as analysis of variance and regression analysis.

Metody kształcenia

Lecture: a conventional lecture

Project: a project implemented in groups or individually

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: passing the exam

Project: passing the project

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual classes.

Literatura podstawowa

  1. Montgomery D. C., Design and Analysis of Experiments, Wiley, 2012
  2. Wild C. J., Seber G. A. F. , Chance Encounters: A First Course in Data Analysis and Inference, Wiley, 1999
  3. Hines W. W., Montgomery D. C., Goldsman D. M., Borror C. M., Probability and Statistics in Engineering, Wiley, 2003

Literatura uzupełniająca

  1. Dean A., Voss D., Draguljić D., Design and Analysis of Experiments, Springer, 2017
  2. Toutenburg H., Statistical Analysis of Designed Experiments, Springer, 2002
  3. Davim J. P., Design of Experiments in Production Engineering, Springer 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Pająk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 11:43)