SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Quantitative methods in logistics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Quantitative methods in logistics
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-14_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

The goal is to gain specialist knowledge regarding the application of quantitative methods in the design, planning and analysis of logistics processes.

Wymagania wstępne

Operational research, engineering optimization, statistics

Zakres tematyczny

As part of the lecture the following issues are discussed:

Lectures: Quantitative methods - methodological problems. Forecasting methods in logistics. Quantitative methods in managing transport processes. Quantitative methods in the configuration of the logistics network. Inventory management methods. Application of quantitative methods in warehouse design. Modeling and simulation in logistics. Determining the size of the delivery lot. Network methods in logistics project management.

Exercises: Planning transport routes. Forecasting primary demand. Location of nodal points of the network. Materials inventory control. Finished goods inventory control. Warehouse design. Modeling and simulation of logistics processes using Tecnomatix Plant Simulation.

Metody kształcenia

Teaching methods: conventional lecture, laboratory

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Credit with a grade. The grade is issued on the basis of a written test covering verification of knowledge of basic issues.

Laboratory: passing the grade. The grade is determined based on laboratory exercises.

Final grade - arithmetic average of grades for individual forms of classes.

Literatura podstawowa

1.     Krawczyk S. Metody ilościowe w logistyce, C.H.Beck, Warszawa 2001.

2.     Bendkowski J, Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 12:38)