SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transition work - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transition work
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-19_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to deepen the student's knowledge and skills, vis-à-vis the chosen specialty.

Wymagania wstępne

Problem seminar

Zakres tematyczny

Compliant with the content of the topic undertaken, related to the field of study and specialisation chosen.

Metody kształcenia

Project

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The student's essay (development) is assessed

Literatura podstawowa

Suitable for the topic chosen

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 17:50)