SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-03_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie w zagadnienia współczesnej techniki, w szczególności do e-biznesu i e-administracji. Wskazanie potrzeby systemowego widzenia problemów osób korzystających z Internetu, problemów technicznych oraz sposobów ich rozwiązywania. Wzmocnienie motywacji do dalszych studiów. Zrozumienie roli i wagi zagadnień dziedzinowych i szczegółowych w dalszym toku studiów.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Historia rozwoju cywilizacji technicznej, w szczególności e-biznesu i e-administracji.  Historie powstawania e-biznesu i e-administracji. Związki nauki i techniki. E-administracja i jej zastosowania. Podstawowe własności E-Administracji. E-biznes i jego zastosowania. Podstawowe własności E-biznesu. Systemowe spojrzenie na strony internetowe. Przykłady konstrukcji i zasad działania różnych witryn internetowych. Tendencje rozwojowe E-biznesu. Rola inżynierów w rozwoju techniki, Kreacja i innowacyjność jako podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów przez inżynierów. Omówienie współczesnych form E-biznesu i E-administracji.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy wg potrzeby (interaktywny wykład)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Literatura podstawowa

1.     A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej Warszawa 2001, s. XVIII.

2.     N. Kirov, A. Kuśmierz, R. Rządca, Jak się kręci e-biznes, PC Kurier 2003, nr 8, s. 36-39.

3.     E. Tytyk, M. Butlewski, Wprowadzenie do techniki, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)