SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-04_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych we wspomaganiu procesu uczenia się, samokształcenia, a także w przypadku praktycznego ich zastosowania w wykonywanym w przyszłości zawodzie. Zapoznanie studentów ze sprzętem komputerowym i jego parametrami pracy. Uzmysłowienie istoty wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, świadomego korzystania z Internetu i dostępnych w nim informacji. Zapoznanie z popularnymi programami komercyjnymi i darmowymi do pracy z plikami, ich archiwizacji, przeglądania itp. Rozwinięcie umiejętności obsługi oprogramowania biurowego, a w szczególności: edytorów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji służących do tworzenia prezentacji. Nabycie kompetencji związanych z efektywnym przedstawieniem opracowanych przez siebie materiałów.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz znajomość pojęć stosowanych w technikach komputerowych. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: pracy ze środowiskiem Windows, obsługi wyszukiwarek internetowych, kont pocztowych i pobierania plików.

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawy budowy i działania komputerów. Podstawy technik informatycznych. Zestawienie przydatnych aplikacji komputerowych (biurowych i inżynierskich) wraz z omówieniem ich zasadniczych funkcji. Płatne i darmowe oprogramowanie biurowe. Tworzenie i edycja tekstów. Alternatywnego oprogramowania do zautomatyzowanego składania tekstu, np. LaTeX. Arkusze kalkulacyjne, makra oraz bazy danych. Podstawowa obróbka grafiki, jej tworzenie oraz dostosowywanie w pracy z oprogramowaniem biurowym. Tworzenie i wykorzystanie szablonów: broszur, ulotek, plakatów. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Wyszukiwanie informacji w specjalistycznych bazach, np. naukowych, branżowych. Wskazania dotyczące kompozycji i przedstawiania prezentacji multimedialnych. Pozyskiwanie danych i informacji z portali oraz baz dostępnych w Internecie.

Projekt: Praca z pakietem biurowym, np. MS Office. Tworzenie i edycja tekstu. Pracy w trybie recenzji. Wstawianie i obróbka obiektów graficznych w edytorach tekstowych. Wprowadzanie danych i tworzenie ich zestawień, prowadzenie operacji przy użyciu funkcji matematycznych, tekstowych. Dodatki do obliczeń statystycznych. Wizualne metody prezentacji danych w arkuszach kalkulacyjnych. Opracowanie prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu grafiki, tekstów, tworzenie i edycja własnych szablonów. Przedstawienie samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia laboratoryjne: praca przy komputerze w laboratorium komputerowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładów jest test pisemny, obejmujący omówione zagadnienia. Uzyskanie oceny pozytywnej oznacza zdobycie min. 50% punktów. Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie sumarycznej średniej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania. Wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo studenta, terminowe przygotowanie do ćwiczeń oraz uzyskane oceny cząstkowe z wybranych ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie oceny pozytywnej ze wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006.
  2. Długosz D.: Office 2013. Kompletny przewodnik po wszystkich programach pakietu Office, Samo sedno, Warszawa 2013.
  3. Hernandez M. J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa 2004.
  4. Pikoń K.: ABC internetu - wyd. VII, e-book, Helion, 2013.
  5. Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W.: Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, Warszawa 2017.
  6. Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych, Warszawa 2007.
  7. Walkenbach J.: Excel 2010 PL – Biblia, Helion Gliwice 2011.
  8. Zimek R.: Microsoft Publisher 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2008.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 19-04-2020 20:29)