SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rysunek techniczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rysunek techniczny
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-05_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów ogólnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, dotyczących zasad i reguł sporządzania dokumentacji technicznej wyrobu w zakresie geometrycznej postaci konstrukcyjnej zarówno podstawowych elementów jak i złożonych układów części maszyn.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z dziedziny techniki

Zakres tematyczny

Wykład

Normalizacja stosowana w rysunku technicznym. Podstawy rzutowania aksonometrycznego. Rzuty prostokątne. Sposoby przedstawiania elementów w rzutach prostokątnych. Widoki. Zasady oraz sposoby tworzenia przekrojów, ich rodzaje, połączenie widoku i przekroju. Zasady rysowania połączeń rozłącznych oraz nierozłącznych, uproszczenia stosowane w rysunku technicznym, sposoby oznaczania. Rysowanie typowych elementów maszyn. Zasady wymiarowania, czytanie wymiarów. Tolerancje i pasowania, tolerancje ogólne, tolerancje wymiaru, tolerancje kształtu i położenia. Oznaczenia chropowatości oraz falistości powierzchni. Oznaczenia powłok, obróbki cieplnej. Zasady wykonywania rysunków technicznych (wykonawczych, zestawieniowych, złożeniowych, itp.). Zasady oraz sposoby tworzenia dokumentacji technicznej wyrobu.

Projekt

Zadania projektowe w zakresie: rysunek aksonometryczny; rzutowanie prostokątne; przekroje; połączenia; tolerancje i pasowania; rysunek wykonawczy określonego elementu; rysunek zestawieniowy określonego zespołu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna studentów nad określonymi zadaniami projektowymi. Każde zadanie jest podzielone na dwie lub więcej części - do opracowania podczas trwania zajęć oraz do opracowania w domu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych zadań projektowych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański T, Rysunek techniczny maszynowy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2015.
  2. Lewandowski T, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2010.
  3. Bober A., Dudziak M, Zapis konstrukcji, PWN, Warszawa 1999.
  4. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych – opracowania własne.

Literatura uzupełniająca

  1. Aktualne normy dotyczące rysunku technicznego, dostępne w Punkcie Informacji Normalizacyjnej (PIN), Uniwersytet Zielonogórski, Biblioteka Uniwersytecka.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)