SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chemia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chemia
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-06_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów technicznych inżynierii biomedycznej w oparciu o podstawowe prawa chemii nieorganicznej, organicznej i wybrane zagadnienia chemii fizycznej, a także wykonywania obliczeń i prowadzenia eksperymentów w dziedzinach objętych zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Znajomość chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

Wykład: Budowa atomu. Struktura elektronowego otoczenia jądra atomowego. Układ okresowy pierwiastków. Promieniotwórczość. Teoria wiązań. Prawa chemiczne, stechiometria. Teoria elektrolitów. Dysocjacja, Hydroliza. Roztwory buforowe. Budowa fazowa materii – gazy, ciecze i stałe. Roztwory koloidalne. Równowagi fazowe. Termodynamika i termochemia. Parametry, funkcje termodynamiczne i zasady termodynamiki. Reakcje odwracalne i nieodwracalne, stan równowagi reakcji chemicznych. Szybkość reakcji chemicznych. Kinetyka reakcji prostych, równoległych, następczych i łańcuchowych. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Roztwory koloidalne. Podstawy elektrochemii. Szereg napięciowy metali. Ogniwa, reakcje potencjałotwórcze. Równanie Nernsta.  Podstawy korozji elektrochemicznej metali i stopów. Zjawiska powierzchniowe.

Laboratorium: Roztwory buforowe, pH-metria; Korozja elektrochemiczna; Miareczkowanie potencjometryczne; Elektroliza;  Redoksymetria; Analiza jakościowa kationów; Badanie koloidów; Analiza związków organicznych; Badanie właściwości elektrochemicznych wody; Kataliza; Kolorymetria; Hydroliza.

Metody kształcenia

Wykład interaktywny audytoryjno-seminaryjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne realizowane w zespołach dwuosobowych według instrukcji stanowiskowej.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin w formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć laboratoryjnych.
Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach (nieobecności są odrabiane), przedstawienie sprawozdania oraz aktywny udział w zajęciach. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1) L. Pajdowski L., Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1997.
2) A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1997.
3) A. F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, WNT, Warszawa 1993.
4) P.W. Atkins., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1) L. Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F., Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami,
Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
2) K. Pigoń, Z Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1993.
3) G. M.Barrow, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1978.
4) Eksperymentalna chemia fizyczna, Praca zbiorowa, SGGW, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 15-04-2020 10:45)