SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy mechaniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy mechaniki
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-07_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Falicki
 • dr inż. Paweł Jurczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania zagadnień statyki i kinematyki.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki i fizyki.

Zakres tematyczny

Wykład:

Podstawowe pojęcia i zasady statyki. Płaski i przestrzenny układ sił zbieżnych. Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych. Podstawy redukcji układu sił a w tym: moment siły względem punktu i osi, siły równoległe, para sił i jej moment, redukcja i równowaga układu par sił. Płaskie układy sił bez tarcia (redukcja płaskiego układu sił, równowaga dowolnego płaskiego układu sił, równowaga układów złożonych z ciał sztywnych). Tarcie i prawa tarcia. Wybrane elementy kinematyki.

Projekt
Ćwiczenia projektowe są realizowane na bazie materiałów z wykładu. Są one formą zapoznania studentów z metodami obliczeń wielkości fizycznych oraz sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze obliczeń.
 

LABORATORIUM

Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację wykładów i zajęć projektowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze eksperymentu oraz metodyką sporządzania dokumentacji technicznej badań. Ponadto wyniki uzyskane w trakcie wykonywanych ćwiczeń pozwalają na sprawdzenie słuszności praw i założeń teoretycznych mechaniki ciała stałego.

Przykładowe ćwiczenia:

 1. Wyznaczanie wartości statycznego współczynnika tarcia ślizgowego,
 2. Zasada równowartości pracy i energii kinetycznej zastosowana do wyznaczania współczynnika kinetycznego tarcia ślizgowego,
 3. Wyznaczanie charakterystyki i sztywności sprężyny,
 4. Stroboskopowe metody pomiaru częstotliwości ruchów okresowych,
 5. Wyważanie dynamiczne elementów maszyn za pomocą wyważarki ręcznej,
 6. Wyznaczanie masowego momentu bezwładności ciała sztywnego,
 7. Pomiar momentu tarcia w łożyskach wirnika silnika elektrycznego,
 8. Badanie regulatora odśrodkowego,
 9. Wyznaczanie kinetycznego współczynnika tarcia ślizgowego za pomocą drgań samowzbudnych,
 10. Wyznaczanie charakterystyki i sztywności układu sprężyn,
 11. Ćwiczenia poprawkowe, kolokwia.

Kolejność i wybór przeprowadzanych ćwiczeń laboratoryjnych zależy od prowadzącego przedmiot.

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia projektowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium.

Projekt: otrzymanie oceny pozytywnej z projektu.

Laboratorium: otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Misiak J., Mechanika ogólna – Statyka i kinematyka, WNT, 2019,
 2. Leyko J., Mechanika ogólna. t. I, Statyka i kinematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
 3. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, Warszawa 2020,
 4. Niezgodziński T., Mechanika ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020,
 5. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 6. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
 7. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Leyko J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. t. I, PWN,1978,
 2. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka, WNT, 2020,
 3. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka, WNT, 2020.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Falicki (ostatnia modyfikacja: 15-04-2020 21:42)