SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Materiałoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Materiałoznawstwo
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-11_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
 • dr inż. Mariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie stosowanych materiałów inżynierskich, trendów rozwoju nowoczesnych materiałów, sposobów technologicznego kształtowania struktury i własności materiałów, metod badania struktury i własności, dekohezji materiałów pod wpływem użytkowana wyrobów, doboru materiałów na elementy konstrukcyjne. Celem uzupełniającym jest poznanie wybranych zagadnień związanych z recyklingiem wyrobów, w tym z zagadnieniami związanymi ukierunkowaniem produkcji i z usługami .

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Wykłady:

Materia i jej składniki. Materiały techniczne: naturalne (drewno) i inżynierskie (metalowe, polimerowe, ceramiczne, kompozytowe) – porównanie ich struktury, własności i zastosowań. Źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich własnościach i zastosowaniach. Wybrane zagadnienia ze zjawisk fizyko- chemicznych związanych z kształtowaniem struktury i właściwości materiałów. Szczegółowy plan:

1. Wprowadzenie do materiałoznawstwa, ogólna charakterystyka zastosowania materiałów

2. Metody pomiarowe i analityczne do oceny struktury materiałów

3. Podstawy krystalografii

4. Struktura metali

5. Wady struktury

6. Układy równowagi faz

7. Charakterystyka stopów żelaza

9. Wstęp do analiz warstw powierzchniowych

10. Charakterystyka wybranych stopów metali

11. Cermetale-ceramika

12. Szkła

14. Materiały węglowe

15. Proszki-charakterystyka i wytwarzanie

16. Piany metaliczne

17. Materiały specjalne

18. Wybrane zagadnienia z recyklingu materiałów

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 • badania metalograficzne makroskopowe,
 • mikroskopia optyczna,
 • materiałografia ilościowa,
 • analiza stopów dwuskładnikowych,
 • zgniot i rekrystalizacja.
 • struktury surówek i żeliw,
 • struktury stali węglowych,
 • wpływ temperatury wygrzewania i szybkości chłodzenia na struktury stali węglowych,
 • struktury stali narzędziowych,
 • struktury stali specjalnych,
 • struktury stopów aluminium i stopów miedzi,
 • struktury stopów stosowanych na łożyska ślizgowe,
 • dobór materiałów inżynierskich.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca własna z literaturą. Dyskusja na wybranymi zagadnieniami.

Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Preferowana obecność na wykładach

Zajęcia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich z ćwiczeń. Ocena końcowa uzależniona jest od cząstkowych ocen za sprawozdania, odpowiedzi ustnej i aktywności na zajęciach.

Przy ocenianiu pytań z części wykładowej stosuje się następujące wytyczne:

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów itp.

Odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne

Odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu

 

Literatura podstawowa

[1] M. F. Ashby, D. R. H. Jones, Materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 1996

[2] S. Rudnik, Metaloznawstwo, WN PWN, Warszawa 1996r.

[3] K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1994r.

[4] L.A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo. WNT, W-wa 2002.

[5] Barcik, M. Kupka, A. Wala: Technologia metali, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2000

Literatura uzupełniająca

[1] A. Łatkowski, J. Jarominem, B. Mikułowski, Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa metali nieżelaznych, Skrypty uczelniane 1262, Wyd. AGH, Kraków 1991r.

[2] A. Łatkowski, J. Jarominek, Metaloznawstwo metali nieżelaznych - laboratorium, Skrypty uczelniane 1371, Wyd. AGH, Kraków 1994r.

[3] Z.Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M.Syrowiec, Krystalografia, WN PWN, Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)