SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika inżynierska 3D - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska 3D
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-16_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tomasz Belica
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z technikami modelowania obiektów 3D w wybranym systemie CAD (AutoCAD, INVENTOR lub T-FLEX PARAMETRIC CAD), wskazanie możliwości wynikających ze stosowania określonych systemów CAD oraz nabycie przez studenta praktycznych umiejętności modelowania w wybranym systemie.

 

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Grafika inżynierska 2D

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemów typu CAD; przegląd i charakterystyka wybranych systemów CAD; omówienie możliwości uzyskania wersji studenckich wybranych programów; omówienie środowiska pracy w wybranym systemie; modelowanie i edycja obiektów; układy współrzędnych/płaszczyzny pracy; zalety modelowania 3D; materiały; rendering; generowanie rzutów prostokątnych; neutralne i standardowe formaty zapisu i wymiany danych.

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym. W trakcie zajęć prowadzący omawia poszczególne zagadnienia z wykorzystaniem wideoprojektora, natomiast student realizuje samodzielnie ćwiczenia. W ramach danego przedmiotu przewiduje się również indywidualną pracę studenta w domu (z wykorzystaniem wersji studenckiej wybranego systemu CAD) lub laboratorium komputerowym (poza godzinami zajęć dydaktycznych), w celu utrwalenia materiału.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia, jest poprawne rozwiązanie zadań polegających na narysowaniu zadanych obiektów, w trakcie realizacji których student musi wykazać się wiedzą umożliwiającą obsługę i wykorzystanie określonego systemu CAD. W trakcie zaliczeniowej prezentacji wszystkich rozwiązanych przez siebie zadań student wykazuje umiejętność posługiwania się technikami informacyjno – komunikacyjnymi i porozumiewania się przy ich wykorzystaniu.

Literatura podstawowa

  1. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych – opracowania własne
  2. Krzysiak Z., Modelowanie 3D w programie AutoCAD, WNiT, Warszawa, 2012.
  3. Jaskulski J., Autodesk Inventor Professional 2016PL. Metodyka projektowania, PWN, Warszawa, 2015.
  4. T-FLEX PARAMETRIC CAD, Podręcznik użytkownika, Modelowanie 3D, АО Top Systems Ltd., 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000.
  2. Sydor M., Wprowadzenie do CAD, PWN,  Warszawa, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)