SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-26_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie A2+ / wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji, w tym:

a. Specyfika pracy inżyniera produkcji   (zakres obowiązków, opis  stanowiska i miejsca pracy).

b. Zapis danych i specyfikacji związanych z urządzeniami mechanicznymi  (jednostki miary,   parametry pracy, wydajność)

c. Opis konstrukcji i procesu działania urządzeń.

d. Organizacja i bezpieczeństwo pracy.

e. Opis przedsiębiorstwa – struktura organizacyjna, procesy produkcyjne

Metody kształcenia

Konwencjonalne zajęcia, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: ocena jest średnią wystawianą na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych obejmujących weryfikację znajomości języka na poziomie A2+/B1 wg  Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz składowej oceniającej aktywne uczestnictwo oraz umiejętności związane z realizacją określonych zadań – przeprowadzenie prezentacji, prace pisemne, praca indywidualna oraz w grupach.

Literatura podstawowa

 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, 2005
 2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008 
 3. Christina Lathham-Koening, Clive Oxenden, Paul Seligson, English File third edition pre-intermediate, Oxford University Press 2019
 4. David Grant and Robert McLarty, Business Basics, OUP 2008
 5. https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=pl&selLanguage=pl
 6. https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/strefa-ucznia/

Literatura uzupełniająca

 1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008
 2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007
 3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 
 4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007
 5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009
 6. http://www.onestopenglish.com/
 7. http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Agnieszka Florkowska (ostatnia modyfikacja: 15-04-2020 10:29)