SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:
- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

Cel szczegółowy:

- przypomnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności uzyskanych podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

- doskonalenie i rozwijanie posiadanych kompetencji mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania,

- przygotowanie do pracy z tekstami specjalistycznymi zgodnymi z kierunkiem studiów,

Wymagania wstępne

Studenci rozpoczynający naukę języka niemieckiego w 4 semestrze posiadają znajomość danego języka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli biegłość językową na poziomie co najmniej  A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

Tematy ogólne:

- zagadnienia związane z życiem codziennym w sferze prywatnej (informacje dotyczące własnej osoby i innych osób, miejsca i regionu zamieszkania, organizacji czasu)

- zagadnienia związane z  publiczną sferą życia (zakupy, usługi, załatwianie spraw w różnych instytucjach)

- zagadnienia dotyczące sfery edukacyjnej i zawodowej (uczelnia, kierunek studiów, zatrudnienie: czas pracy, zadania)

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy, tematyki oraz specyfiki danego języka.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte neu, Teil 1, B1 plus, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2017

2. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

3. M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

 

Literatura uzupełniająca

 

  1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
  2. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
  3. 3. Ch. Lemcke, L. Lohmann, T. Schelling, Berliner Platz. Deutsch im Alltag für Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch 1/ 2, Langenscheidt, Warszawa 2009
  4. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
  5. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
  6. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  7. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
  8. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010
  9. https://www.goethe.de
  10. https://www.dw.com/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 16:45)