SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Controlling produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Controlling produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych metod stosowanych w controllingu produkcji oraz nabycie umiejętności poprawnego wykorzystania danych finansowych w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz pomiaru efektywności procesów produkcyjnych, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy mierników zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.
Rachunek kosztów dla inżynierów

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące treści:

Istota, cele, funkcje i rodzaje controllingu. Etapy wprowadzania controllingu w przedsiębiorstwie. Rola i zadania kontrolera finansowego.
Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej. Centra kosztów i przychodów. Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym, dane w bilansie.
Budżet i analiza odchyleń budżetowych. Zarządzanie wartością i Zrównoważona Karta Wyników. 
Kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności. Koncepcja analizy wąskich gardeł w controllingu produkcji. 
Strategie przedsiębiorstw produkcyjnych. Analiza, monitoring i kontrola procesów produkcyjnych.

W ramach projektu:

 Studenci przygotowują i prezentują referat na wskazany temat z zakresu controllingu produkcji oraz wykonują zadania projektowe w grupach lub indywidualnie z zakresu:
- systematyki kosztów dla potrzeb controllingu i oceny centrów kosztów i przychodów,
- planowania działalności produkcyjnej i opracowania mapy strategii,
- wyboru form ewidencji gospodarczej w momencie zakładania działalności gospodarczej i oceny ich wpływu na wynik finansowy jednostki,
- opracowywania kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz oceny efektywności procesów produkcyjnych,
- oceny rentowności działalności produkcyjnej,
- przykładowych rozwiązań controllingowych w przedsiębiorstwach (analiza przypadków).

Metody kształcenia

Wykład: metody podające (wykład informacyjny).

Projekt: metody praktyczne (referaty prezentowane przez studentów, praca indywidualna i zespołowa przy rozwiązywaniu zadań projektowych).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z referatu i zadań projektowych.

Zaliczenie wykładu: Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej, tj.po osiągnięciu minimum 51% wymaganych punktów. 
Progi procentowe z sumy punktów dla ocen: niedostateczny 0%-50%, dostateczny 51%-60%, dostateczny plus 61%-70%, dobry 71%-80%, dobry plus 81%-90%, bardzo dobry 91%-100%. Student może przystąpić do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z projektu.

Ocena końcowa: stanowi średnią arytmetyczna pozytywnych ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.  Chomuszko M., Controlling procesów: jak wdrożyć? PWN, Warszawa 2010.
2.  Foremna-Pilarska M., Controlling: narzędzia i struktury. PWE, Warszawa 2015.
3.  Nowak E. (red), Controlling w działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2011.
4.  Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
5.  Vollmuth H.J., Controlling 1 - Planowanie, kontrola, kierowanie. AW Placet, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

1.  Kochalski C., Zerbst S., Controlling produkcji przy wykorzystaniu metody ABC XYZ Studium przypadku, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786 Finanse,
     Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1, 2013.
2.  Koliński A., Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, Logistyka 5/2011.
3.  Niedbała B. Sierpińska M.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4.  Nowak E., Nieplowicz M., Rachunkowość a controlling. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
5.  Plich M., Rypińska P., Trojanowska J., Koliński A.: Wykorzystanie wybranych metod planowania i sterowania produkcją w controllingu produkcji. Logistyka 5/2011.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 18-04-2020 14:00)