SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-39_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Karol Dąbrowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, w tym zwłaszcza, zapoznanie studentów ze współczesną koncepcją zarządzania przez jakość i podstaw jakości totalnej TQM w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem środowiska i bezpieczeństwa pracy do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia związane   z jakością. Filozofia zarządzania jakością. Koncepcje zarządzania jakością. Zarządzanie jakością poprzez powszechne zaangażowanie – koncepcja TQM. Zarządzanie jakością poprzez przestrzeganie uznanych standardów – standardy ISO 9000, standardy motoryzacyjne, obronne, spożywcze. Zarządzanie jakością poprzez pomiar skuteczności i efektywności działań – SPC, SIX SIGMA. 8 zasad zarządzania jakością. Filozofia Deminga, model Deminga, 14 zasad Deminga. Instrumentarium zarządzania jakością. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością. Metody projektowania dla jakości (QFD, FMEA. DoE). Metody kontroli w tym techniki kontroli statystycznej. Wdrażanie zarządzania jakością. Koszty jakości. Nagrody jakości. System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg ISO 18001, system bezpieczeństwa produktu HACCP, system dobrej praktyki (GAP, GMP, GHP, GLP). Systemy oceny zgodności. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

 W ramach zajęć projektowych student nabywa umiejętności w stosowaniu wybranych metod, jako  instrumentów ciągłego doskonalenia procesów lub produktów. Studenci poznają metody: QFD, FMEA   DoE i nabywają umiejętności ich wykorzystania w zarządzaniu jakością do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z identyfikacją, analizą wad produktów bądź procesów, nabywają umiejętności identyfikacji oraz hierarchizacji przyczyn ich występowania, a także wskazywać działania, które mogłyby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć możliwości wystąpienia potencjalnych błędów w wyrobie.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt – praca w grupach, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Student dostaje 5 pytań dotyczących zagadnień przedmiotu. Na ocenę składają się  oceny z 5-ciu pytań egzaminacyjnych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny składającej się z  pozytywnych ocen z trzech projektów cząstkowych, potwierdzających nabycie umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Wpisuje się ocenę średnią. Projekty należy wykonać w formie elektronicznej i w postaci prezentacji.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i średniej oceny z projektów.

Literatura podstawowa

Szymonik Z., Hamrol A., Gradowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa, 2013.

Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.

Miller P. Systemowe zarządzanie jakością. Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.

Sikora T., i inni: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Grzenkowicz N., i inni: Zarządzanie jakością – metody i instrumenty controllingu jakości. Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1.  Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)