SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-40_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Skrzypek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie istoty zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w obszarze produkcji oraz metod i modeli produkcji.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Definicje logistyki, proces zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem, identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie,  sieć logistyczna – warunki ograniczające, funkcja celu. System logistyczny, system logistyczny przedsiębiorstwa, system logistyczny a proces logistyczny, łańcuch logistyczny. Logistyka magazynu -   minimalny poziom zamawiania, controlling magazynu (wskaźniki), metoda FIFO, LIFO, metoda kosztu przeciętnego. Systemy informatyczne klasy ERP – MRP, MRP II, ERP, ERP II. Trendy rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania, przykłady zastosowań. Logistyka produkcji: funkcja produkcji, elastyczność produkcji. Funkcja Cobba-Douglasa. Funkcja CES. Funkcja Zellnera i Revankara. Optymalizacja produkcji. Graf Gozinto. Nowe trendy w logistyce: e-business, B2B, B2C, wirtualne przedsiębiorstwo.

W ramach projektu wykonywane są następujące prace:

·          Zaprojektowanie sieci logistycznej – ustalenie warunków ograniczających, funkcji celu

·          Ustalenie optymalnego poziomu zamówień

·          Controlling w magazynie – obliczenia wskaźników

·          Metody wyceny zapasów w magazynie - metoda FIFO, LIFO, metoda kosztu przeciętnego

·          Obliczenie MRP

·          Korelacja liniowa jednej zmiennej jako metoda prognozowania

·          Metoda najmniejszych kwadratów

·          Funkcja produkcji

·          Funkcja Cobba-Douglasa

·          Inne postacie funkcji produkcji

·          Graf Gozinto

·          Zadanie optymalizacji produkcji

·          Nowe trendy w logistyce: e-business, B2B, B2C, wirtualne przedsiębiorstwo.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin w formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń.
Projekt: Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów pisemnych oraz aktywności na ćwiczeniach.

Ocena końcowa: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Szymonik A., Logistyka produkcji, Difin, 2012
  2. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł. [red.], Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, ILiM, Poznań 2010Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
  3. Czasopismo branżowe: Logistyka

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)