SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie współbieżne w inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie współbieżne w inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z trendami rozwojowymi z zakresu dziedzin materiałów inżynierskich i podstawowych własności mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych stosowanych na produkty i ich składowe elementy. Poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania współbieżnego i optymalizacji procesów produkcyjnych związanych z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami, Rysunek techniczny, Podstawy projektowania inżynierskiego, Materiałoznawstwo.

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawy projektowania inżynierskiego. Podstawowe pojęcia i określenia. Modele procesu projektowania i konstruowania. Zasady konstrukcji. Technologiczność konstrukcji. Normalizacja i unifikacja części oraz zespołów. Racjonalny dobór materiałów. Racjonalne kształtowanie części. Współczesne modele procesu projektowo – konstrukcyjnego. Komputerowe wspomaganie projektowania. Bazy danych, katalogi elementów, dokumentacja. Inżynieria współbieżnej i jej cele. Porównanie inżynierii współbieżnej z tradycyjnym (sekwencyjnym) procesem realizacji produktu. Główne obszary problemowe projektowania w inżynierii współbieżnej. Zasadnicze różnice i ich wpływ na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa. Planowanie i wybrane metody harmonogramowania. Warunki wprowadzania inżynierii współbieżnej w przedsiębiorstwie.

Projekt

Zaprojektować nowatorski, innowacyjny produkt lub zmodernizować już istniejący na rynku. Projekt zakresem swym obejmuje: scharakteryzować wybraną branże, wielkość przedsiębiorstwa oraz otoczenie. Przedstawić co najmniej dwustopniową strukturę produktu (zespoły, podzespoły, części, detale). Wykonać harmonogram produkcji, od zamówienia po sprzedaży. Opracować normy materiałowe dla każdego produktu z uwzględnieniem kosztów materiałowych. Wykonać projekt rozstawienia maszyn na hali produkcyjnej. Wykonać projekt systemu składowania i magazynowania materiałów i wyrobów gotowych oraz magazynów przystanowiskowych z podaniem dopuszczalnych ich pojemności. Podczas realizacji projektu należy przeprowadzić ocenę metodologiczną np. QFD, FMA, diagram Ischikawy, PARETO, JIT, metody morfologiczne, Kanban, Kaizen, metody wartościowania itd.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Podczas prowadzenia wykładów wykorzystywana metoda burzy mózgów. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń projektowych zgodnie z ideą inżynierii współbieżnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Literatura podstawowa

  1. Durlik I. : „Inżynieria zarządzania” cz. I i II, Biblioteka Biznesmena, Agencja Wydawnicza Placet, Gdańsk 1996;
  2. Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: „Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  3. Matuszek J.: „Inżynieria produkcji”, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000,
  4. Steward D., „An overview of thefivepillars ofthe concurrent engineering body of knowledge", Soce News, The Society of Concurrent Engineering, Los Angeles, Spring 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Kielec, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2020 14:45)