SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy utrzymania ruchu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy utrzymania ruchu
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu utrzymania ruchu, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Procesy produkcyjne. Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Wykład

Zagadnienia podstawowe Lean Production: marnotrawstwo i standaryzacja.  Niezawodność wyrobów i systemów, wskaźniki niezawodności, rozkład Weibulla, metoda Monte-Carlo, optymalne terminy przeglądów profilaktycznych, MTBF i OEE. Filary TPM i ich charakterystyka, Podstawy rozwoju systemu TPM. Analiza usterek i metody identyfikacji głównych przyczyn. Six Sigma i SMED. Organizacja i normowanie prac remontowo-naprawczych. Struktury służb utrzymania ruchu i ich analiza. Komputerowe wspomaganie utrzymania ruchu.

Projekt

Niezawodność, miary niezawodności, niezawodność systemu. Optymalne terminy przeglądów profilaktycznych i wskaźnik MTBF. Niezawodność procesu. SMED. Organizacja i normowanie prac remontowo-naprawczych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 2007.

2. Bucior J., Podstawy teorii i inżynierii niezawodności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2004.

3. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarzdzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.

4. Steven Borris, Total Productive Maintenance, McGraw-Hill, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 18-04-2020 11:56)