SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie III
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-61_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest rozwiązywanie zagadnień problemowych dotyczących pracy dyplomowej wspomagających opracowanie jej wersji końcowej.

 

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe – inżynierskie II

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania wybranych problemów technicznych i ekonomicznych zgodnych z tematyką pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Seminarium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniana jest kompletność i merytoryczna zawartość pracy dyplomowej studenta

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-04-2020 14:24)