SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontrola i sterowanie produkcją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontrola i sterowanie produkcją
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Sałamaj
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie tematyki związanej z podstawowymi zagadnieniami w zakresie kontroli i sterowania produkcją. Głównym założeniem przedmiotu jest praktyczne zweryfikowanie (na podstawie modelów) mechanizmów oraz rozwiązań jakie wykorzystywane są na liniach produkcyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych dla tworzenia warunków pozwalających na produkowanie wyrobów i dostarczanie usług spełniających wymagania klientów. 

Wymagania wstępne

Podstawy metrologii, Techniki programowania, Wprowadzenie do inżynierii produkcji.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie. Sterowniki i układy sterujące. Układy i moduły diagnostyczne oraz moduły wykonawcze sterujące urządzeniami na produkcji. Czujniki temperatury, czujniki ultradźwiękowe, czujniki nacisku i ugięcia, silniki, enkodery, wyświetlacze LCD i ekrany, komunikacja przewodowa i bezprzewodowa typu GSM i RF, itp.. Rozwiązania bazodanowe, podział zadań typu klient-serwer. Systemy wizyjne budowane w oparciu o kamery przemysłowe - skanery 3D, itp.

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne: pokaz, praca przy komputerze

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium:  Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru, obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień związanych z kontrolą i sterowaniem produkcją oraz uzyskanie pozytywnych ocen z przygotowywanych referatów. 

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz z przygotowywanych referatów pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen.

Literatura podstawowa

1. Hoffman J.: Zostań mistrzem Arduino. Projekty dla początkujących i zaawansowanych, Wyd. HELION, 2019

2. Simon M.: Arduino. 36 projektów dla pasjonatów elektroniki, Wyd. HELION, 2015

3. Simon M.: Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Rapsberry Pi. Receptury, Wyd. HELION, 2017

4. Santos R., Santos S.: 20 prostych projektów Raspberry Pi, Wyd. PWN, 2019.

Literatura uzupełniająca

1. Timmons-Brown M.: Learn Robotics With Raspberry, Wyd. Paperback, 2018

2. Kearney K., Freeman W.: Creative Projects with Raspberry Pi, Wyd. Harry N. Abrams, Inc., 2017

3. Hughes J. M.: Arduino in a Nutshell: A Desktop Quick Reference, Wyd. Paperback, 2016

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)