SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tendencje rozwojowe w kontroli jakości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tendencje rozwojowe w kontroli jakości
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakres dotyczącego nowoczesnych metod analitycznych, najnowszych narzędzi pomiarowych stosowanych zarówno w laboratoriach badawczych, w przemysłowych laboratoriach kontroli jakości. Przedstawienie najnowszych jak również wskazanie kierunków rozwoju metod i narzędzi kontroli w odniesieniu do kontroli półproduktów i wyrobów podczas przebiegu procesu produkcyjnego.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych, statystyka matematyczna, metrologia i systemy pomiarowe.

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Wprowadzenie do przedmiotu. Historia zapewniania jakości wyrobów, usług i procesów. Zapewnienie jakości poprzez prowadzenie kontroli jakości półproduktów i wyrobów gotowych w trakcie realizacji procesu produkcyjnego. Pojęcia i narzędzia statystyki matematycznej stosowane w KJ. Prezentacja nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych w realizacji procesu kontroli jakości na różnych jego etapach.  Procedura MSA dla przykładowego systemu pomiarowego. Przegląd komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w KJ. Przedstawienie kierunków rozwoju metod i narzędzi stosowanych w KJ.

W ramach zajęć projektowych studenci zapoznają się z  obsługą i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych – komputerowych systemów i sensorów. Praktycznym zastosowaniem pakietu Microsoft Excel i innych programów do  analiz uzyskanych wyników na przykładzie wyznaczenia charakterystyki przetwarzania wybranego systemu pomiarowego. Dla przypadków wystąpienia niezgodności studenci dokonują analizy przyczyn ich występowania, a także wskazują działania, które mogłyby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć możliwości wystąpienia potencjalnych błędów w przebiegu procesu kontroli.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt – praca w zespołach dwuosobowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Student dostaje 5 pytań dotyczących zagadnień przedmiotu. Na ocenę z egzaminu składają się oceny z 5-ciu pytań. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Projekt – Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadania i przygotowania raportu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach. Wpisuje się ocenę średnią ze wszystkich ocen uzyskach w semestrze.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.
  2. Dietrich E., Schulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i  procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa 2000.
  3. Hamrol A., Mantura W.:  Zarządzanie jakością, PWN Warszawa 2004.
  4. Mutwil J.: Instrukcja obsługi programu JM-SPC do statystycznej kontroli procesów produkcyjnych, Zielona Góra 2008.
  5. Grzenkowicz N., i inni: Zarządzanie jakością – metody i instrumenty controllingu jakości. Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  6. Miłek M.: Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998.
  7. Nawrocki  W.: Komputerowe systemy pomiarowe. WKiŁ, Warszawa 2002.
  8. Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Podstawy teoretyczne i  trasabilność według norm ISO 9000 i zaleceń międzynarodowych. PWN,    Warszawa 2000.
  9. Strabowski M.: Cyfrowe przyrządy pomiarowe. PWN, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

 

Materiały reklamowe firm + czasopisma specjalistyczne (Elektronika Praktyczna, Pomiary, Automatyka, Kontrola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 19:22)