SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-60_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 160 10,67 160 10,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyk jest zapoznanie studenta z specyfiką działania zakładów przemysłowych, współpracą poszczególnych wydziałów ich organizacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w praktycznej działalności przedsiębiorstw.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

 • ugruntowanie wiadomości teoretycznych zdobytych na studiach przez zastosowanie ich w praktyce zawodowej;
 • zaznajomienie się z procesem produkcji i pracą działów technicznych,  poznanie metod organizacji pracy i postępu technicznego;
 • zaznajomienie z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wzbudzanie i umacnianie zainteresowań studentów pracą w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie z wymaganiami zakładu stawianymi pracownikom;
 • stworzenie warunków do samooceny własnych działań, rozpoznanie swoich predyspozycji i ujawnienie własnych braków;
 • zgromadzenie materiału obserwacyjnego i doświadczalnego związanego z pracą dyplomową;
 • zwiększenie możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Metody kształcenia

Doświadczenia związane z codzienną obecnością i pracą w zakładzie pracy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

 • Odbycie praktyki w ustalonym terminie
 • Przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki w formie Dziennika Praktyk. Dziennik praktyk winien być opatrzony pieczęcią zakładu pracy i podpisany przez przedstawiciela zakładu. W dzienniku praktyk student odnotowuje czynności wykonywane w czasie trwania praktyki. Czynności te potwierdza przedstawiciel zakładu.
 • Akceptacja sprawozdania przez Instytutowego Opiekuna Praktyk

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Student realizuje praktykę w ilości 160 godzin pracy (4 tygodnie po 40 godzin).


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)