SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie w inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie w inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-62_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • doc. dr inż. Julian Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: przedstawienie produktu jako modelu 3D z możliwością wyboru metody projektowania bryłowego, powierzchniowego czy też hybrydowego, student będzie analizował i dobierał narzędzia Cax do określonego zadania, ponadto będzie mógł projektować procesy technologiczne z wykorzystaniem systemów CAM.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technologie informacyjne, procesy i techniki produkcyjne, inżynieria współbieżna, podstawy projektowania inżynierskiego, materiałoznawstwo.

Zakres tematyczny

Wykład:

Technologie informatyczne w komputerowo zintegrowanym cyklu rozwoju produktu. Wybrane aspekty techniczne, organizacyjne i funkcjonalne wdrażania technik komputerowych w przedsiębiorstwie. Technika projektowania odwrotnego, rapid tooling i rapid prototyping. Wybrane elementy systemu Catia: szkicownik, typy wiązań, metody modelowania, składania zespołów oraz przygotowywania symulacji i prezentacji.Wirtualizacja wytwarzania. Rola modeli 3D w rozwoju produktu i procesu.Aktualne tendencje rozwoju produktu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Projekt:

Przedstawienie studentom wybranych modułów systemu Catia. Zapoznanie studenta z modułem szkicownika. Zapoznanie studenta z modułem bryłowym i powierzchniowym. Wirtualne modelowanie wybranych elementów maszyn w systemie Catia przy pomocy poznanych modułów do projektowania 3D. Projekt z wykorzystaniem technikami montażu wirtualnego wyrobu, symulacji działania wyrobu oraz elementami wirtualnego wytwarzania. Przedstawienie etapów i analiz w układzie kształt, materiał metoda wytwarzania na zadane zagadnienie projektowe. Prezentacja i ocena rozwiązań zastosowanych w trakcie realizacji procesów. Analiza dobranych i wykorzystanych narzędzi w trakcie realizacji zadanego zadania projektowego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z pomocami multimedialnymi, metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium zaliczeniowe na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującą weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych, jego obrony i przygotowanie dokumentacji projektowej oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Zaliczenie z przedmiotu: średnia ważona:

Wykład 0,5 i Projekt 0,5

Literatura podstawowa

  1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

  2. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

  3. Skarka W., A. Mazurek Catia. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

  4. Wyleżoł M., Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego w systemie CATIA. Wyd. Helion 2005

  5. Wełyczko A. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005

Literatura uzupełniająca

1. Inżynieria produkcji (zeszyty 1,2,3,5,7,8,9,10,11) red. J. Jakubowski i inni. Wyd. UZ, 2005-2016

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 19:08)