SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Matematyczne wspomaganie decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Matematyczne wspomaganie decyzji
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-1_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami matematycznymi, które wspomagają podejmowanie optymalnych decyzji przez osoby decyzyjne, a także nabycie przez studentów umiejętności formułowania modeli matematycznych dla różnych problemów technicznych i z zakresu bhp oraz znajdowania dla nich rozwiązań optymalnych.

Wymagania wstępne

Podstawy matematyki i informatyki.

Zakres tematyczny

Zakres zagadnień realizowanych na wykładzie: 
Decyzje i teoria podejmowania decyzji. Elementy programowania matematycznego. Optymalizacja - budowa modelu matematycznego, zadania minimalizacji i maksymalizacji jednego kryterium, metody optymalizacji. Optymalizacja wielokryterialna i jej zastosowania - rozwiązanie kompromisowe, modelowanie preferencji i formułowanie problemów. Optymalizacja w warunkach niepewności i logika rozmyta w podejmowaniu decyzji. Elementy teorii grafów i sieci. Elementy teorii gier. Gry decyzyjne, strategiczne i kooperacyjne.

Zakres zagadnień realizowanych na laboratorium: 
Budowa modelu matematycznego dla zadania optymalizacji. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji - programowanie linowe, zagadnienie transportowe. Budowa i analiza grafów, problem komiwojażera i sieci Petriego. Wybrane systemy komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji. 

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny

Laboratorium - ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań - analitycznie i z wykorzystaniem programów komputerowych, dyskusja na temat zagadnień z zakresu podejmowania decyzji optymalnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: Wykonanie i pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań przewidzianych programem nauczania.
                         Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich ćwiczeń.

Wykład:  Pisemny egzamin z treści wykładu, na pozytywne zaliczenie wymagane uzyskanie ponad 50% punktów z egzaminu.
               Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia z laboratorium.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.       Kaliszewski I.,  Wielokryterialne podejmowanie decyzji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

2.       Krawczyk S., Programowanie matematyczne zbiór zadań. Wyd. PWE Warszawa 1980.

3.       Straffin P.D.,Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

4.       Wilson R.J., Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.

Literatura uzupełniająca

1.     Dąbrowski A., Schumann A., Woleński J., Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje. Copernicus Center Press: 2015.

2.     Grzymkowski R., Hetmaniak E., Kiełtyka S., Elementy programowania matematycznego. Wyd. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2004.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 16:50)