SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-4_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania procesów produkcyjnych w aspekcie wymagań ergonomii, możliwości usprawniania procesów pracy

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, ergonomii

Zakres tematyczny

Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa: uwarunkowania społecznego i materialnego środowiska pracy. Podstawy zarządzania jakością: cele, modele, korzyści i problemy związane z wdrażaniem. Związki ergonomii z zarządzaniem jakością (w szczególności w kontekście wypadków przy pracy). Ekonomika kosztów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Ekonomika pracy (koszty pracy). Zarządzanie kosztami i efektywnością przedsiębiorstwa; pomiar i analiza kosztów jakości (w tym kosztów wypadków przy pracy). Normowanie i wartościowanie pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.
Ćwiczenia: ćwiczenia, pogadanka, ojekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium w formie pisemnej z progami (51-60% dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry).

Ćwiczenia: ocena z aktywności na zajęciach i prac cząstkowych, w tym z realizacji projektu.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

Biadacz R., Chluska J., Koszty BHP w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego, Studia Ekonomiczne, 2014, nr 201: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, s. 48-59.

Butlewski M., Projektowanie ergonomiczne wobec dynamiki deficytu zasobów ludzkich, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.

Duraj J. (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Grudowski P., Wiśniewska M.Z., Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji, CeDeWu, Warszawa 2019.

Hamrol A., Zarządzanie i inżynieria jakości, WN PWN, Warszawa 2017.

Kosieradzka A., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H.Beck, Warszawa 2012.

Koszty społeczne wypadków przy pracy, ZUS, Warszawa 2013.

Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.

Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie, Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000

Lebeau M., Duguay P., The Costs of Occupational Injuries. A Review of the Literature. Studies and Research Projects, Report R-787, IRSST – Communications and Knowledge Transfer Division, Montreal 2013.

Niciejewska M., Przyczyny wypadków przy pracy oraz identyfikacja dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą zawodową, w opinii pracowników polskich przedsiębiorstw „małej wielkości”, Quality Production Improvement, 2018, No 2(9), s. 136-147.

Nowacka U., Markowska M., Analiza kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe SGSP, 2017, Nr 62 (tom 1)/2, s. 157-184.

Smoliński D.R., Solecki L., Mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2), s. 208–214, DOI: https://doi.org/10.5604/20834543.1152922.

Targoutzidis A., The Economics of Health and Safety at Work: A Critical Review, IETI Transitions on Ergonomics and Safety, 2018, Volume 2, Issue 1, s. 5-16, DOI: 10.6722/TES.201808_2(1).0002.

Wolnica S., Szczucka-Lasota B., Wolniak R., Jakość prewencji a koszty wypadków przy pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 2018, z. 131, s. 583-594.

Wójcik G.P., Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym, CeDeWu, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 10:18)