SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-5_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami uprawiania badań.

Wymagania wstępne

Podstawy metodologii badań.

Zakres tematyczny

Podstawy teoretyczne badań empirycznych dotyczących podjętej na seminarium problematyki badawczej. Metodologiczne zasady uprawiania badań empirycznych w aspekcie podjętych badań własnych. Formułowanie tematów prac magisterskich, koncepcji badawczych-problemów badań, ustalanie techniki, próby badawczej, terenu; omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych.

Metody kształcenia

Seminarium: wykład konwencjonalny, pokaz, praca z dokumentami źródłowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium: weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trakcje konsultacji z prowadzącym seminarium. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie zebranych materiałów i dokonanej ich analizy. Podstawą zaliczenia seminarium jest pozytywna ocena z wygłoszonego referatu (prezentacji), obecność oraz widoczna aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Łabocki M.: Wprowadzenie do metodyki badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

  2. Leszek W., Badania empiryczne, Radom 1997.

  3. E. Opoka Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Politechnika Śląska,  Gliwice 2001,

  4. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
  5. http://www.wm.uz.zgora.pl/index.php/studenci/praca-dyplomowa
  6. Literatura zgodna z wybranym tematem badań

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2020 19:02)