SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zadania i metody pracy służby bhp - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zadania i metody pracy służby bhp
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-6_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów z metodyką, organizacją pracy oraz zadaniami służby bhp w zakładzie pracy, uprawnieniami oraz problematyką pracy zawodowej służby bhp.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, podstaw zarządzania oraz ogólnych przepisów bhp.

Zakres tematyczny

Tematyka wykładów

Zasady ogólne organizowania służby bhp w zakładzie pracy. Uprawnienia pracownika zakładowej służby bhp. Podstawowe zadania i obowiązki służby bhp. Metody pracy służby bhp. Kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp. Analiza stanu bhp. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Współpraca służby bhp z pracodawcą i innymi komórkami firmy. Współpraca z jednostkami spoza zakładu pracy. Profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłaszanie i przedstawianie wniosków pracodawcy w zakresie wymagań bhp, oraz ergonomii na stanowiskach pracy. Uczestnictwo służby bhp w przygotowywaniu instrukcji bhp. Uczestnictwo służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego. Uczestnictwo służby bhp w postępowaniu i dokumentowaniu wypadków. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. Organizacja szkoleń wstępnych i ogólnych w zakresie BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzenie rejestrów i pozostałej dokumentacji przez służbę BHP w zakładzie pracy.

Obszary tematyczne projektów przygotowywanych przez studentów

Dokumenty i rejestry prowadzone przez służbę BHP:  - rejestr wypadków przy pracy, - rejestr substancji i czynników szkodliwych dla zdrowia, na podstawie obowiązujących przepisów. Rejestr czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, spis (rejestr) występujących w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych, z podziałem na niebezpieczne, rakotwórcze i mutagenne wraz ze wskazaniem stanowisk pracy i miejsc występowania, karta badań i pomiarów czynników szkodliwych z podziałem na: czynniki chemiczne, pyły, czynniki fizyczne, - rejestr czynników rakotwórczych. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Rejestr występujących szkodliwych czynników biologicznych. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Karty czynników rakotwórczych, - karty pomiarów czynników szkodliwych, - karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych, - karty charakterystyki preparatu niezaklasyfikowanego jako niebezpieczny, który jednak zawiera w stężeniach (określonych w rozporządzeniu) co najmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Rejestry wyników i kart pomiarów, - rejestr i wyniki pomiarów hałasu oraz drgań mechanicznych, - rejestry wyników wykonywanych badań i pomiarów.  Harmonogramy badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Rejestr skierowań i wykonanych badań lekarskich. Rejestr rodzajów działalności i prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Projekt: metoda tekstu przewodniego, analiza i synteza legislacji z zakresu BHP, praca z dokumentem źródłowym. Przykładowa dokumentacja.

Prezentacja projektu. Wystąpienie studenta na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest na podstawie kolokwium pisemnego.

Zaliczenie na ocenę zajęć projektowych - ćwiczeniowych odbywa się na podstawie przedstawianych - prezentowanych prac projektowych i sprawozdań.

Zasady oceniania kolokwium pisemnego – pytania otwarte.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i zadanego projektu.

Zasady oceniania prac projektowych.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć ćwiczeniowych i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Dołęgowski B., Janczała S.: Praktyczny poradnik dla służb BHP. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.
 2. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 3. Kompendium BHP. Tom 1.  Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2018.
 4. Koradecka D.: Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.
 5. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.
 6. Mikulski R.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 7. Rospond H.: Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 9. Ślęzak J.: Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 10. Wieczorek S., Żukowski P.: Organizacja bezpiecznej pracy. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 11. 22 _Zadania Służby BHP, Praca zbiorowa. Wyd. ATEST 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Rybakowski M., Stebila J., (red.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki., Wyd. Naukowe PTP, Zielona Góra 2010.
 2. Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka; Konteksty i dylematy. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 3. Rybakowski M.: Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy dla bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy. Zielona Góra 2007, s. 150–168.
 4. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnej prezentacji tematycznej - projektu na zadany temat przez prowadzącego zajęcia ćwiczeniowe/projektowe.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-04-2020 11:20)