SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-9_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagrożeń chemicznych, biologicznych w środowisku pracy i ich oddziaływania na organizm człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawy chemii, biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia i definicje. Klasyfikacja czynników szkodliwych. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy. Skutki oddziaływania na człowieka w środowisku pracy wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników chemicznych i biologicznych. Metody pomiaru i oceny wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników chemicznych. Ujęcie ekspozycji na czynniki chemiczne i biologiczne w ocenie ryzyka zawodowego. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej przy narażeniu na czynniki chemiczne i biologiczne.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.
Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie instrukcji, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny, min 60% na pozytywne zaliczenie.
Laboratorium: Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium

Literatura podstawowa

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2019r. poz. 1225) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zmianami z 2008 r. Nr 48, poz. 288)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043)

4. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
 

Literatura uzupełniająca

1. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVIII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2020

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Królik (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 23:33)