SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 36 2,4 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami uprawiania badań.

Wymagania wstępne

Podstawy metodologii badań.

Zakres tematyczny

Kontynuacja dyskusji nad prezentowanymi koncepcjami prac dyplomowych. Kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu (zgłębianie literatury w zakresie problemu podjętego do rozważań w pracy; dyskusja nad prezentowanymi fragmentami teoretycznych części prac). Realizacja harmonogramu badań w fazie koncepcyjnej, (konstruowanie narzędzi badawczych; sprawdzanie ich poprawności i ewentualna korekta w świetle wyniku badań pilotażowych). Przygotowanie warunków do badań właściwych i ich przeprowadzenie; relacje z badań i wstępne spostrzeżenia). Opracowywanie materiału badawczego. Zasady budowy tabel i wykresów

Metody kształcenia

Seminarium: wykład konwencjonalny, pokaz, praca z dokumentami źródłowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium: weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trakcje konsultacji z promotorem i zaliczenia przedstawionego opracowania seminaryjnego. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie zebranych materiałów i dokonanej ich analizy. Podstawą zaliczenia seminarium jest pozytywna ocena z dwu wygłoszonych referatów (prezentacji), stuprocentowa obecność oraz widoczna aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1993.

  2. Leszek W., Badania empiryczne, Radom 1997.

  3. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.

  4. Nowaczyk Cz., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Warszawa-Poznań 1985.

  5. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Dutkiewicz W., Praca magisterska. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1996.

  2. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984.

  3. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 15:10)