SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – z problematyką wypadków przy pracy i  chorób zawodowych.  Przygotowanie do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy, poprzez zapoznanie studentów z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy służb bhp. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zasad ergonomii pracy i fizjologii człowieka. 

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

 1. Dane statystyczne na temat ilości i ciężkości wypadków przy pracy (Krytyczna analiza)
 2. Dane statystyczne na temat chorób zawodowych (Krytyczna analiza)
 3. Opis stanowiska pracy – stan zastany
 4. Człowiek – obiekt techniczny
 5. Materialne parametry środowiska pracy
 6. Czynniki techniczno – organizacyjne
 7. Identyfikacja punków krytycznych
 8. Modyfikacja stanowiska pracy (czynniki techniczne, czynniki organizacyjne, czynnik ludzki)

Metody kształcenia

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca ze źródłem drukowanym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Średnia ocen z ocen uzyskiwanych po wykonaniu ćwiczenia.

Ocena z ćwiczeń:

poniżej 2,69 - niedostateczny (2,0)

od 2,70 do 3,39 - dostateczny (3,0)

od 3,40 - 3,69 - dostateczny plus (3,5)

od 3,70 do 4,39 - dobry,

od 4,4 do 4,69 - dobry plus,

od 4, 70 do 5,0 - bardzo dobry,

 

Literatura podstawowa

 1. Gałusza M., Tanger W., Wypadki i choroby zawodowe i dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 2. Pawłowska Z. (red.), Podstawy prewencji wypadkowej. Wyd. CIOP, Warszawa 2008.
 3. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. UZ, Zielona Góra 2011.
 4. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.
 5. Nowacka Wiesława Ł., Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Pietrzak L., Modele wypadków przy pracy. „Bezpieczeństwo Pracy” 10/2003.
 2. ATEST (Czasopismo - miesięcznik).
 3. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (Czasopismo - miesięcznik).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Izabela Gabryelewicz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2020 15:22)