SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie poszerzonej wiedzy dotyczącej zmian w zakresie zarządzania społecznym środowiskiem pracy oraz wybranych współczesnych tendencji w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Podstawy organizacji i zarządzania.

Posługiwanie się programem MS Word na poziomie zaawansowanym.

Zakres tematyczny

Społeczne środowisko pracy i zarządzanie – definicje, modele, strategie.

Nowe koncepcje w zarządzaniu ludźmi w organizacji.

Zarządzanie personelem oparte o wiedzę i kompetencje.

Zarządzanie różnorodnością społeczną.

Flexicurity i zatrudnialność oraz ich wpływ na funkcjonowanie pracowników..

Kultura organizacyjna. Rola wartości w zarządzaniu organizacją.

Komunikowanie się w społeczeństwie informacyjnym: funkcja, rola, środki, determinanty skuteczności.

Wprowadzenie nowych pracowników do organizacji.

Rozwój pracowników. Ścieżki kariery zawodowej.

Tworzenie modelu kompetencyjnego organizacji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: dyskusja; burza mózgów; projekt realizowany zespołowo; bieżąca aktywność na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium (51-60% - dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry).

Ćwiczenia: pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć oraz zadań realizowanych w trakcie zajęć. Zaplanowanie i wykonanie projektu zespołowego i jego pozytywna ocena.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Difin, Warszawa 2013.

Bombiak E., W kierunku nowej jakości funkcji personalnej – wybrane aspekty doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, red. E. Skrzypek, A. Piasecka, S. Sagan. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 11-24.

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, red. M. Zieliński, A. Warzecha, M. Król, CEDEWU, Warszawa 2018.

Gitling M., Człowiek w organizacji, Difin, Warszawa 2013.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Harasim W., Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 2010, nr 1, s. 33-47.

Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Król M., Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CEDEWU, Warszawa 2014.

Moczydłowska J.M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.

Nadolna B., Informacja i komunikacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, nr 669: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 42, s. 81-94.

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2013, Seria: organizacja i Zarządzanie, z. 65, Nr kol. 1897.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, red. Z. Antczak, S. Borkowska , Difin, Warszawa 2014.

Równowaga praca – życie – rodzina, red. C. Sadowska‐Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.

Skinder M., Teoretyczne uwarunkowania i zastosowanie komunikowania w społeczeństwie informacyjnym, Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW, 2013, t. 3, s. 243-266.

Smoląg K., Ślusarczyk B., Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2018, nr 52/2, s. 203-214.

Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.

Wyrzykowska B., Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 251-265.

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, WN PWN, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

Andersson Th., Curley M.G., Formica P., Knowledge-Driven Entrepreneurship – The Key to Social and Econo-mic Transformation, Springer, New York 2010.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2011.

Godlewska J., Połaska M., Rzewuska M., Berłowski P., Równowaga praca-życie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.

Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.

Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 18-04-2020 13:48)