SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami edukacji dorosłych oraz kształtowanie umiejętności w zakresie odpowiedniego doboru ofert edukacyjnych (na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym) na różnych etapach kariery zawodowej pracowników służby BHP.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady: Edukacja permanentna, jako proces całożyciowy (w tym system pojęciowy andragogiki). Specyfika procesu nauczania dorosłych (z uwzględnieniem służby BHP). Edukacja dorosłych w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia). Współczesne znaczenie kształcenia ustawicznego wśród pracowników zajmujących się zagadnieniami BHP. Charakterystyka ucznia dorosłego oraz metody pracy z osobą dorosłą. Kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych (na etapie szkoły branżowej, średniej, wyższej). Klasyfikacja organizatorów pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. 

Ćwiczenia: Rynek pracy a edukacja dorosłych - zawody deficytowe. Edukacja dorosłych a praca zawodowa i bezrobocie. Formy wsparcia edukacji dorosłych (w tym możliwości uzyskania dofinansowania np. z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środków unijnych). Edukacja kulturowa ludzi dorosłych (przykładowe formy realizacji, instytucje; edukacja osób „Trzeciego Wieku”). Edukacja i integracja społeczno-zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Formy szkolne i pozaszkolne edukacji zawodowej dorosłych w zakresie BHP (na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym). Doskonalenie zawodowe pracowników służby BHP w ujęciu lokalnym (oferty edukacyjne, możliwości rozwoju zawodowego, kariera zawodowa w służbach BHP).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.


Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach


Wykład - kolokwium (min. 51% na zaliczenie)


Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Aleksander T, Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków 2009.

Berezka Anna, Rola kształcenia ustawicznego w realizacji wyzwań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania" 2013, nr 33, t. 2.

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, red. J. Delors, Radom 1998.

Gerlach R., Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania-szanse-zagrożenia, Bydgoszcz 2007.

Komisja Europejska, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Bruksela 2000.

Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.

Luber D., Uczeń dorosły jako podmiot edukacji i wychowania, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2 (42-43)

Piwowarski R. (red.),Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.

Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.

Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.

Wujek T., Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

Fabiś A. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Andragogika jako przedmiot akademicki, Mysłowice-Zakopane 2004.

Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 2003.

Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.

Kozerska A., Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego , "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2010, nr 3.

Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 2014.

Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Warszawa 2004.

Nyczkało N.G., Szlosek F., Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian, Warszawa – Radom 2008, Część I: Kształcenie zawodowe w Polsce w kontekście reform edukacyjnych.

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z dnia 19 lutego 2019, poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019, poz 652).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi
zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz.U. poz. 1145).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 16
sierpnia 2019, poz. 1536).

Wach K., Europejski rynek pracy, Kraków 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 12:34)